Fakta

Sted:
Norges idrettshøgskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 150605

Informasjon er oppdatert av Norges idrettshøgskole

6. mai 2024.

Om studiet

Bachelor i friluftslivsfag er en utdanning som kombinerer personlig interesse for friluftsliv med friluftsliv som fag, og som kilde til helse og livskvalitet for alle aldersgrupper uavhengig av ambisjonsnivå. Med fagkompetanse innen friluftsliv bidrar du til å skape natur- og mestringsglede hos andre mennesker. Flere av fagene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng). De resterende fagene er programspesifikke.

Studiets oppbygging

Bachelorprogrammet gir studenter teoretiske og praktiske kunnskaper, ferdigheter, holdninger og erfaringer som grunnlag for å jobbe med mennesker i natur. Første studieår er felles med bachelor faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, og har fokus på grunnleggende fag med relevans for både idrett og friluftsliv. Det andre og tredje studieåret legger primært vekt på friluftslivsfaglige tema. Fagene pedagogikk, ledelse og entreprenørskap står sentralt i studiet.

I løpet av studiet kan du fordype deg i ulike fagretninger:

 • naturbasert reiseliv og naturguiding
 • friluftsliv barn, unge og skole
 • friluftsliv og helse


På studiet lærer du blant annet om:

 • sentrale teorier, problemstillinger og metoder for hvordan lede og legge til rette for grupper og enkeltpersoners læring og opplevelse i natur.
 • sentrale modeller, prosedyrer og prinsipper for hvordan ivareta egen og andres sikkerhet, i ulike friluftslivsaktiviteter, naturmiljø og årstider.
 • ulike naturmiljøers egenart, og om hvordan slik kunnskap kan anvendes i friluftslivsfaglig arbeid.
 • tidligere kulturers forhold til natur og naturbruk, og om hvordan slik kunnskap kan anvendes i friluftslivsfaglig arbeid.
 • sosiale, kulturelle, juridiske og historiske perspektiver på friluftsliv som fenomen, fag og arbeid/yrke.

Praksis
Programmet vektlegger praksis. I løpet av de tre årene vil studentene få erfaringer fra ulike praksissituasjoner. I siste semester gis studentene anledning til en lengre praksisperiode/internship i en bedrift, institusjon eller organisasjon. Denne praksisen knyttes til det arbeidsfeltet som studenten ønsker å fordype seg i, enten det er skolevesenet, rehabilitering, naturbasert reiseliv eller andre friluftslivsfaglige arbeidsfelt som kan være aktuelle.

Arbeidsform og organisering
Programmet forutsetter at studentene utvikler bred og allsidig friluftslivserfaring, og evne til å ferdes ute i varierende værforhold året rundt. Studentene må være forberedt på en arbeidssituasjon der mye av undervisningen foregår utendørs, over flere dager og med døgnkontinuerlig virksomhet.

Praksisopplegg og turer utgjør rammene for arbeidet med å utvikle egne faglige og fagdidaktiske ferdigheter og kunnskaper, og de utgjør en læringsarena der teori kan anvendes og prøves gjennom praksis. Opplevelser og erfaringer fra praksisfeltet reiser spørsmål og problemstillinger som det arbeides med i den videre utviklings- og refleksjonsprosessen. Denne prosessen støttes av undervisning i form av forelesninger, seminarer og veiledning, og knyttes til individuelle studieoppgaver, gruppeoppgaver og øvingspraksis. Undervisningen legger stor vekt på studentaktive og problembaserte arbeidsformer.


Utveksling
Studieprogrammet er tilrettelagt for internasjonal studentutveksling 5. semester. Ved Norges idrettshøgskole er det etablert partneravtaler med universiteter i Canada, Tyskland og England.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Det er kun mulighet til å søke opptak til 2. studieår via søknadsweb.

Det tilbys et nytt bachelorprogram i Friluftsliv, helse og naturguiding fra høsten 2024.

Opptakskrav: 60 studiepoeng

Søk via www.samordnaopptak.no

Spørsmål vedrørende opptak til studier ved NIH kan rettes til opptak@nih.no

Karrieremuligheter

Friluftslivsfaglig kunnskap og kompetanse har økende relevans innenfor stadig flere sektorer i samfunnet.

Studieretningen kvalifiserer til følgende arbeid:

 • friluftslivslærer/aktivitetsleder/assistent/veileder ved barnehager eller skoler.
 • stadig flere barnehager har egne friluftslivsavdelinger. I videregående skole finnes friluftsliv som programfag og linjefag. Folkehøgskoler har egne friluftslivslinjer, og på leirskoler er friluftsliv en sentral del av innholdet.
 • naturguide/turleder/veileder innenfor turisme- og reiselivsbransjen
 • kursleder/aktivitetsleder/veileder i event-bransjen og innenfor kursvirksomhet
 • aktivitetsleder/turleder/assistent/veileder innen helsesektoren
 • friluftslivslærer/aktivitetsleder/veileder/saksbehandler/konsulent innen offentlig forvaltning og i frivillige organisasjoner

Videre studier

Bachelorgrad i friluftslivsfag kvalifiserer til opptak til masterstudierhttps://www.nih.no/studier/finn-ditt-studieprogram/masterstudier/Etter fullført master, med samlet karakter på B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.

Fullført mastergrad kvalifiserer til opptak på praktisk- pedagogisk utdanning (PPU - påbygningsstudium) som gir formell undervisningskompetanse i skoleverket.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i friluftsliv

Alle utdanninger innen