Nøkkelinformasjon

Kristianias logo
Kristianias logo

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Jobber du med barn, eller har du et ønske om å jobbe med barn som trenger litt ekstra tilrettelegging?

Dette studietilbudet er for deg som er fast ansatt i barnehage.

Utdanningen gir deg pedagogisk og didaktisk kompetanse, og lærer deg ulike arbeidsmetoder og verktøy som fremmer en helhetlig utvikling hos barn.

Du får kunnskap om forhold som påvirker barns utvikling og læring og hvordan du på best mulig måte kan ivareta, planlegge og tilrettelegge for barn med særskilte behov.

I løpet av studiet lærer du blant annet om:

 • Etikk og yrkesetikk
 • Barns utvikling, læring og sosialisering
 • Relasjonsbygging
 • Spesialpedagogisk tilrettelegging
 • Tidlig innsats og livsmestring
 • Barn i sårbare livssituasjoner

 

Over hele landet er det et betydelig etterutdanningsbehov blant fagarbeidere og barnehageassistenter. Fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov skal bidra til å styrke din fagkompetanse, slik at du står bedre rustet til å møte utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

Med denne utdanningen vil du bli en ettertraktet og reflektert yrkesutøver med høy etisk forståelse i ditt arbeid med barn og unge, som har behov for særskilt tilrettelegging.

Studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag, og er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nett- og samlingsbasert, og er organisert som en kombinasjon av selvstudier og ukentlige nettbaserte samlinger hvor lærer og studenter møtes.  

Skolens pedagogiske modell baserer seg på at læring gjennom egenarbeid, oppgaveløsing og dialog og diskusjon med medstudenter kombineres med støtte og oppfølging fra lærere og skolen.  Aktivitet, samhandling og kommunikasjon er sentrale elementer i utdanningen. Gjennom obligatoriske oppgaver, selvtester og andre praktiske oppgaver oppfordrer skolen studentene til høy grad av aktivitet, og til å følge den normerte studieprogresjonen. Den normale studietiden en student bør forvente å bruke er 20 timer per uke, inklusive tid som medgår til nettsamlinger. 

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon. 

Studentene får opplæring i bruk av skolens læringsplattform. Ved studiestart introduseres studentene for utdanningens innhold og læringsutbytte. Det gis en generell innføring i studieteknikk gjennom programmet «Lær å lære» med øvelser hvor studentene kan gjøre seg kjent med læringsplattformen og de mest brukte funksjonene. 

Studenter har ulike og individuelle forventninger til oppfølging, og det er viktig at muligheten for kontakt med lærer er tilpasset den enkelte students behov. Studentene vil derfor få svar på sine spørsmål innen normalt 24 timer på virkedager. Studentene vil motta tilbakemeldinger på obligatoriske oppgaver senest fem virkedager etter leveringsfrist. Skolen har også en egen teknisk supporttjeneste som etter behov bistår studentene. 

Opptakskrav

Dokumentasjon av fast ansettelse i barnehage og bekreftelse på gjennomføring av praksis

For å få plass på denne utdanningen må det bekreftes fast ansettelse i barnehage og at du kan gjennomføre praksisperioden på egen arbeidsplass. Vilkåret finner du under punktet "Praksis" lenger ned på denne siden.

Politiattest må fremlegges

For å delta i undervisningen og praksis må studenten stille med politiattest etter Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven), § 27 Krav om politiattest, første ledd.  Politiattest må fremlegges før studiestart og kan ikke være eldre enn 3 måneder. Praksis gjennomføres i utdanningens 3. semester. Fagskolen Kristiania kan be om vandelskontroll ved behov. 

For å bli tatt opp som student på dette fagskolestudiet må du oppfylle ett av disse opptakskravene: 
 
Formelle krav 
Fullført og bestått videregående opplæring og fagbrev fra ett av følgende utdanningsprogram (eller tilsvarende eldre læreplaner): 

 • Barne- og ungdomsarbeider 
 • Helsefagarbeider 
 • Aktivitør  
   

Realkompetansevurdering 

 • Søker må ha relevant yrkeserfaring og/eller relevant utdanning innenfor fagområdene som dekkes av de formelle kravene 
 • Kompetansemålene fra læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift, som er rettet mot arbeid i barnehagen, brukes som referanse for vurdering av om søker oppfyller krav til realkompetanse
 • Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i vg1 studieforberedende eller vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram. Alternativt godkjent norsktest nivå B2. 
   

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Karrieremuligheter

Etter fullført studium kvalifiserer du for å jobbe med barn med særskilte behov i barnehage- og skolesektoren, eller annet barne- og ungdomsarbeid.

Du kan blant annet jobbe som/med:  

 • Barnehagemedarbeider 
 • SFO-relatert arbeid
 • Sports- og fritidsklubber

Alle utdanninger innen