Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Førde
Haugesund
Bergen
Stord

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Ønskjer du kunnskap om betydninga av psykiske og sosiale forhold i arbeid med barn og unge? Vil du også ha kompetanse om tverrfagleg samhandling og tenesteutvikling i praksis, så er dette ei utdanning for deg.  

Studiet tek mellom anna føre seg:

  • Barn og unge sine psykiske- og sosiale forhold i eit helsefremjande og førebyggjande perspektiv.
  • Tverrfagleg samhandling og tenesteutvikling på tvers av sektorar og fagprofesjonar
  • Livsmeistring og folkehelse
  • Fagutvikling og rettleiing
  • Praksisnær undervisning

Er du tilsett i ein kommune eller fylkeskommune? Då kan arbeidsgivaren din søke Statsforvaltaren om kompetanse- og innovasjonstilskot.

Studiets oppbygging

Organisering av studiet

Studiet er organisert som eit samlingsbasert deltidsstudium over to år (fire semester) med tilsaman 12 samlingar à 3 dagar. Det vert både fysisk undervisning og digital undervisning via Zoom. Det blir lagt opp til sjølvstudium og tverrfaglege studentaktive læringsformer mellom samlingane.

Høgskulen på Vestlandet tilbyr utdanninga på oppdrag frå Helsedirektoratet og tar opp studentar ved campus Bergen og Stord/Haugesund. Studiet har opptak kvart år ved campus Stord/Haugesund og annakvart år ved campus Bergen. Dette studiet går vanligvis også annet hvert år i Førde, men starter ikke opp i Førde høsten 2022. Opptak senere studieår er avhengig av fremtidige oppdrag fra Helsedirektoratet.

Opptak hausten 2022: Stord/Haugesund.

Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge er på mastergradsnivå.

Samlingar hausten 2022

Samlingane blir i veke 36, 42 og 47. 

Med atterhald om endringar. 

Vil du studere meir?

Dersom du har fullført og bestått tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, og ønskjer å ta ein mastergrad kan du søke om innpass og få godskreve 55 studiepoeng i masterprogrammet i samhandling og folkehelse.

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorgrad (180 studiepoeng) i barnevern, helse og sosialfag, medisin,

førskolelærer, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi (søkere med annen høgskole- eller

universitetsutdanning på tilsvarende nivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student). I tillegg

kreves to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og unge.

Det er også et krav om relevant arbeidstilknytning i minimum 50 % stilling i studietiden. Stillingen må være knyttet til arbeid med barn  og unge,  og arbeidsforholdet må dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver.