Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 24
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203466

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Tegnspråk og tolking passer for deg som er interessert i språk og kommunikasjon. Som tolk oversetter du mellom et tegna og et talt språk, eller mellom to tegna språk. Felles kommunikasjon er grunnleggende for aktiv samfunnsdeltakelse, og tolking er et av redskapene i denne sammenheng.

Hvorfor studere tegnspråk og tolking?

Tegnspråktolken sitt overordnede ansvar er å bidra til at partene i en tolkemediert samtale, parter som kan ha ulik språklig og kulturell identitet, kan kommunisere med hverandre.

Gjennom studiet tilegner du deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å opptre som profesjonell tolk.

Du kan studere tegnspråk og tolking ved campus Bergen.

Studiets oppbygging

Hva lærer du?

Det første året er det mest fokus på å lære norsk tegnspråk. I tillegg lærer du mye om tegnspråklingvistik, døves kultur og historie. De to neste årene er det mye fokus på tolketeori, tolkemetodikk og profesjonskunnskap.

Tolkemetodikk handler om

 • tolking mellom norsk tegnspråk og norsk 
 • tolking, beskrivelse og ledsaging for personar med kombinert syns-og hørselshemming
 • skrivetolking fra norsk tale/norsk tegnspråk til tekst 
 • tolking med metoden tegn-som-støtte-til-munnavlesning (TSS)

Alle tre årene er det nødvendig å jobbe mye for å utvikle egen tegnspråklig kompetanse, også utenom undervisningstiden. Det gjør du best ved å lære deg nye tegn og praktisere språket sammen med medstudenter og de som har tegnspråk som førstespråk. Det kan du gjøre ved å delta på det som skjer i Bergen Akademiske Sosiale Tegnspråkforum (BeAST), Bergen Døvesenter eller i Døvekirken.

Dersom du allerede har 60 studiepoeng i tegnspråk eller dokumentert realkompetanse, kan du søke om å bli tatt opp til de to siste årene. Les om overflytting.

Sjekk ut studiehverdagen til Helene

Praksis i tegnspråk og tolking

1. studieår er en ukes opphold i tegnspråklig miljø en del av studiet.

2. studieår er det to uker observasjonspraksis, en uke opphold i tegnspråklig miljø og en uke praksis i tolking, beskrivelse og ledsaging for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet.

3. studieår er det åtte ukers praksis. En av ukene er det praksis i tolking for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet på Eikholt senter. Der du får oppleve mange sider av tolkens varierte hverdag. De andre syv ukene er det mest tolking til og fra norsk tegnspråk, men du kan også få prøvd deg i andre tolkemetoder.

Mer informasjon om praksis.

Utveksling

Tolkeyrket kan by på spennende utfordringer for deg som ønsker å jobbe internasjonalt. Utdanningen søker å bringe verden inn i studiet gjennom blant annet digitale presentasjoner/samlinger, informasjon om andre lands tegnspråk, tolkeutdanninger og erfaringer fra tolkeoppdrag i andre land.

Dersom du har tegnspråk som førstespråk, kan du søke om et studieopphold i utlandet i 2. eller 3. studieår.

Studere mer?

Etter fullført bachelor i tegnspråk og tolking kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Du kan jobbe som tolk

 • i NAV tolketjeneste
 • på arbeidsplasser der det arbeider tegnspråklige ansatte
 • på grunnskole eller i videregående skole med tegnspråklige elever
 • ved høyere utdanning
 • ved ulike institusjoner og organisasjoner

Du kan også å jobbe som frilanstolk som tar ulike oppdrag for NAV tolketjeneste.

Alle utdanninger innen