Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 21. august
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

8. desember 2023.

Om studiet

Er du interessert i sosial bærekraft og sosialt arbeid, og ønsker å jobbe med endringsarbeid og lokalsamfunnsutvikling?

Hvorfor studere samfunnsarbeid?

Gjennom utdanningen vil du tilegne deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse til å arbeide med komplekse problemstillinger og dilemmaer knyttet til deltakelse og sosial mobilisering. Videre vil du utvikle kompetanse til å iverksette og lede endringsprosesser og prosjekter i samfunnsarbeid. 

Du kan studere samfunnsarbeid ved campus Bergen. 

Hva kan du jobbe med?

Master i sosialvitenskap med studieretning samfunnsarbeid, er orientert mot og relevant for arbeid innen helse- og velferdsferdstjenester, ideelle organisasjoner, lokalsamfunn og næringsliv. Videre kvalifiserer studieretningen til arbeid i ulike kompetansemiljø, forskings- og utdanningsinstitusjoner. 

Innhold i studiet

I samfunnsarbeid lærer du om:

  • hvordan undersøke og påvirke vilkår for sosial deltakelse, dannelse av fellesskap og kollektiv handling 
  • betydningen av at mennesker i fellesskap kan skape og endre sosiale strukturer, samt bidra til gode livsvilkår gjennom sosial deltakelse og kollektiv handling  
  • å utforme og sette i gang tiltak for sosial endring, i samarbeid med de det gjelder, styresmakter, næringsliv og frivillig sektor
  • samfunnsrelaterte prosesser og vilkår for kollektivt endringsarbeid for sosial rettferdighet
  • teoretiske perspektiver på makt og avmakt, deltakelse, empowerment og sosial mobilisering i lys av samfunnsarbeid 

Samfunnsarbeid er en av tre studieretninger på masterprogrammet Sosialvitenskap.

Vil du studere mer?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som Helse funksjon og deltakelse og Ansvarleg innovasjon og regional utvikling. 

Utveksling 

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester.

Opptakskrav

  • Bachelorgrad i helse-, sosial- eller politifag, pedagogiske fag eller tilsvarende profesjonsutdanning.
  • Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C

eller:
Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 80sp samfunnsvitenskapelige emner. Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C

Søknadskode: 3064

Poenggrense ved forrige opptak