Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Er du interessert i sosial bærekraft og sosialt arbeid, og ønsker å jobbe med endringsarbeid og lokalsamfunnsutvikling?

Hvorfor studere samfunnsarbeid?

Du kan ta studiet på heltid (2 år) eller på deltid (4 år). Om du er heltidsstudent tar du 30 studiepoeng per semester, mens på deltid tar du 15 studiepoeng.

Gjennom utdanningen vil du tilegne deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse til å arbeide med komplekse problemstillinger og dilemmaer knyttet til deltakelse og sosial mobilisering. Videre vil du utvikle kompetanse til å iverksette og lede endringsprosesser og prosjekter i samfunnsarbeid. 

Masterprogrammet er samlingsbasert med fysiske samlinger i Bergen og digitale seminar mellom samlingene. Studiet er tilrettelagt for studenter fra hele landet. Det er lagt opp til tre samlinger over tre dager og tre digitale samlingsdager per 15 studiepoeng.

Du kan studere samfunnsarbeid ved campus Bergen. Utdanningen er en studieretning i master i sosialvitenskap.

Hva kan du jobbe med? 

Master i sosialvitenskap med studieretning samfunnsarbeid, er orientert mot og relevant for arbeid innen helse- og velferdsferdstjenester, ideelle organisasjoner, lokalsamfunn og næringsliv. Videre kvalifiserer studieretningen til arbeid i ulike kompetansemiljø, forskings- og utdanningsinstitusjoner. 

Hva lærer du?

Ved å studere samfunssarbeid lærer du om

  • hvordan undersøke og påvirke vilkår for sosial deltakelse, dannelse av fellesskap og kollektiv handling 
  • betydningen av at mennesker i fellesskap kan skape og endre sosiale strukturer, samt bidra til gode livsvilkår gjennom sosial deltakelse og kollektiv handling  
  • å utforme og sette i gang tiltak for sosial endring, i samarbeid med de det gjelder, styresmakter, næringsliv og frivillig sektor
  • samfunnsrelaterte prosesser og vilkår for kollektivt endringsarbeid for sosial rettferdighet
  • teoretiske perspektiver på makt og avmakt, deltakelse, empowerment og sosial mobilisering i lys av samfunnsarbeid 

Utveksling 

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester.

Vil du studere mer?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som helse funksjon og deltakelse og ansvarleg innovasjon og regional utvikling.

Alle utdanninger innen