Fakta

Sted:
Førde
Sogndal
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 22. august
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. mars 2023.

Om studiet

Bli med på digitalt informasjonsmøte om studiet 16. mars kl 09.00!

Vidareutdanninga er sett saman av to emne à 7,5 studiepoeng og tre emne à 15 studiepoeng.

Desse emna har samlingar i Sogndal:

Desse emna inngår også i vidareutdanninga Psykisk helsearbeid, og har samlingar i Førde:

I studiet lærer du:

 • Om ulike problemstillingar og perspektiv på rusrelaterte vanskar
 • Om samansette utfordringar for brukar og hjelpeapparat
 • Teoriar og metodar som er sentrale i arbeid med rusrelaterte utfordringar
 • Å analysere hjelpebehov i eit heilskapsperspektiv
 • Om samhandling på tvers av faggrupper og tenestenivå
 • Å kunne reflektere kritisk over utforminga av hjelpetilbod

Studiets oppbygging

Samlingar

Det er 3–4 samlingar i kvart semester.

Plan for våren 2023

 • Veke 4 tysdag til fredag
 • Veke 10 tysdag til fredag
 • Veke 16 tysdag til fredag

Plan for hausten 2023

 • Veke 35 tysdag (start kl 11:30) til fredag (ferdig kl 11:30)
 • Veke 39 tysdag (start kl 11:30) til fredag (ferdig kl 11:30)
 • Veke 44 tysdag (start kl 11:30) til fredag (ferdig kl 11:30)

Vil du studere meir?

Du kan bygge på vidareutdanninga med master i psykisk helse- og rusarbeid. Du kan søke om å få godskrive første del (60 studiepoeng) av masterstudiet.

Nokre av emna i vidareutdanninga i rusproblematikk kan inngå som valemne i master i samhandling og folkehelse, master i sosialvitenskap og master i familieterapi og relasjonelt arbeid.Les om korleis du kan søke om innpass.

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- og sosialfag.

Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

Søknadskode: 1707

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Du kan jobbe innan:

 • barne- og ungdomsinstitusjonar, barnevernstenesta og utekontakten
 • barnehage og skule
 • NAV
 • kommunal rusteneste
 • psykisk helsevern
 • tverrfagleg spesialisert rusbehandling

Alle utdanninger innen