Rusproblematikk og rusarbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du vidareutvikle eigen profesjonalitet i arbeid med menneske med rusvanskar, eller er du leiar for slike tenester? Eller er du politikar eller sakshandsamar og ønskjer auka kunnskap om fagområdet? Då er dette ei aktuell vidareutdanning for deg!

Studienivå

Høyere nivå

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Vidareutdanninga er sett saman av to emna à 7,5 studiepoeng og tre emne à 15 studiepoeng: 

 • Rusproblematikk - samansette utfordringar
 • Rusproblematikk - rusarbeid og behandling
 • Fagleg grunnlag for psykisk helsearbeid og rusproblematikk*
 • Vitskapsteori, metode og etikk*
 • Rusproblematikk - ulike perspektiv i forståinga av rus

* Inngår også i vidareutdanninga Psykisk helsearbeid, med samlingar i Førde.

I studiet lærer du:

 • Om ulike problemstillingar og perspektiv på rusrelaterte vanskar
 • Om samansette utfordringar for brukar og hjelpeapparat
 • Teoriar og metodar som er sentrale i arbeid med rusrelaterte utfordringar
 • Å analysere hjelpebehov i eit heilskapsperspektiv
 • Om samhandling på tvers av faggrupper og tenestenivå
 • Å kunne reflektere kritisk over utforminga av hjelpetilbod

Undervisningsopplegg

Undervisninga er på deltid og blir organisert som vekesamlingar.

Undervisninga vil variere mellom forelesingar, diskusjonar, skriftleg arbeid, munnleg presentasjon, refleksjonsseminar og sjølvstudium.

Informasjon om opptak

15. april

Vidare studium

Du kan bygge vidareutdanninga med Master i psykisk helse- og rusarbeid ved Campus Bergen. Du kan søke om å få godskrive første del (60 studiepoeng) av masterstudiet.

 

Utdanninga i rusproblematikk kan inngå som valemne i Samhandling innen helse- og sosialtjenester.

Karrierevegar

Du kan jobbe innan:
 • barne- og ungdomsinstitusjonar, barnevernstenesta og utekontakten
 • barnehage og skule
 • NAV
 • kommunal rusteneste
 • psykisk helsevern
 • tverrfagleg spesialisert rusbehandling

Kvalifikasjon/tittel

Fullført årsstudium

Tilbys ved:

 • Sogndal