Fakta

Sted:
Førde
Sogndal
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 29. august
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Vil du vidareutvikle eigen profesjonalitet i arbeid med menneske med rusvanskar, eller er du leiar for slike tenester? Eller er du politikar eller sakshandsamar og ønskjer auka kunnskap om fagområdet? Då er dette ei aktuell vidareutdanning for deg.

Det siste kullet på denne vidareutdanninga blei tatt opp i 2023. Frå 2024 tilbyr vi ei ny vidareutdanning. Klikk for å lese om det nye studieprogrammet «Psykisk helse- og rusarbeid | tverrfaglig videreutdanning».

Kvifor studere rusproblematikk og rusarbeid?

Denne vidareutdanninga skal stimulere til fagleg utvikling, og den auka kompetansen du får skal kunne nyttast i samhandling med brukarar, pårørande og samarbeidspartnarar.

Kva lærer du? 

 • Om ulike problemstillingar og perspektiv på rusrelaterte vanskar
 • Om samansette utfordringar for brukar og hjelpeapparat
 • Teoriar og metodar som er sentrale i arbeid med rusrelaterte utfordringar
 • Å analysere hjelpebehov i eit heilskapsperspektiv
 • Om samhandling på tvers av faggrupper og tenestenivå
 • Å kunne reflektere kritisk over utforminga av hjelpetilbod

Studiets oppbygging

Vil du studere meir?

Du kan bygge på vidareutdanninga med master i psykisk helse- og rusarbeid. Du kan søke om å få godskrive første del (60 studiepoeng) av masterstudiet.

Nokre av emna i vidareutdanninga i rusproblematikk kan inngå som valemne i master i samhandling og folkehelse, master i sosialvitenskap og master i familieterapi og relasjonelt arbeid.Les om korleis du kan søke om innpass.

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- og sosialfag.

Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

Søknadskode: 1707

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Du kan jobbe innan

 • barne- og ungdomsinstitusjonar, barnevernstenesta og utekontakten
 • barnehage og skule
 • NAV
 • kommunal rusteneste
 • psykisk helsevern
 • tverrfagleg spesialisert rusbehandling

Alle utdanninger innen