Fakta

Sted:
Bergen
Førde
Haugesund
Studietype:
Videregående skole
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Vil du bli ingeniør men manglar fordjupning i matematikk og fysikk? Då er realfagskurset noko for deg. Kurset består av nettundervisning og samlingar, og lar seg kombinere med jobb.

Kva er realfagskurs?

Realfagskurset er eit deltidsstudium i matematikk og fysikk som kvalifiserer deg til opptak til ingeniør- og sivilingeniørutdanningar. Kurset går over eit heilt år og startar opp på hausten. 

Kurset er nett- og samlingsbasert, og kan difor kombinerast med jobb. Samlingane og eksamen går føre seg ved studiestaden du får opptak til: Bergen, Førde eller Haugesund.

For å lukkast i kurset krevst det sterk motivasjon og ein høg arbeidsinnsats gjennom heile semesteret.

Du kan søke støtte frå Lånekassen for å ta realfagskurset.

Du kan også ta halvårig realfagskurs i vårsemesteret i Bergen. Dette kurset går på heiltid. 

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer både på nett og på samlingar. Dette inkluderer forelesningar, laboratoriearbeid, rekneøvingar og sjølvstudium. Dei to faga som inngår i kurset er matematikk og fysikk. Pensum omfattar det vesentlege av fysikk 1, matematikk R1 og R2

Vi legg opp til tre dagar lange samlingar ein gong i månaden. Totalt blir det åtte samlingar. I samband med laboratoriumsundervisning vil ei av samlingane i vårsemesteret vere obligatorisk.

Du møter på studiestaden du har fått opptak til: Bergen, Førde eller Haugesund.  

For å lukkast med kurset er det viktig å vere aktiv på samlingane og følgje mest mogeleg av undervisninga som går føre seg på nett.

Det er spesielt viktig at du møter på den første samlingsdagen på campus. Her får du nyttig informasjon om kursets oppbygging på den digitale plattforma. Du blir kjent med faglærarar og medstudentar, du får delta i diskusjonar om studieteknikk, og du får ein god start på arbeidet med første del av pensum i realfaga.

På Høgskulen på Vestlandet blir du ein integrert del av eit levande og engasjert studentmiljø der aktiv deltaking og fellesskap står i sentrum.

Kva er forskjellen på realfagskurs og forkurs?

Forkurset er for deg som ikkje har generell studiekompetanse, og inneheld derfor fleire fag enn realfagskurset: matematikk, fysikk, norsk, engelsk og teknologi og samfunn.

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men manglar fordjupning i matematikk og fysikk.

Karrieremuligheter

Kva blir du kvalifisert for?

Bestått matematikk og fysikk på realfagskurset dekker krav til R1, R2 og fysikk 1 ved opptak til høgare utdanning i Norge.

Alle utdanninger innen