Fakta

Sted:
Førde
Haugesund
Bergen
Studietype:
Videregående skole
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
0

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Dette er eit intensivt kurs i matematikk og fysikk som kvalifiserer deg til opptak til dei fleste ingeniørstudia i Norge. Kurset blir gjennomført på deltid gjennom ein kombinasjon av nettundervisning og samlingar, og lar seg kombinere med jobb.

Realfagskurset er eit flott tilbod for deg som har generell studiekompetanse, fullført og bestått 2-årig teknisk fagskule, eller realkompetanse, men som manglar realfagleg fordjuping.

Kurset er nett- og samlingsbasert. Samlingane går føre seg ved studiestaden du får opptak til: Bergen, Førde eller Haugesund.

Faga som inngår i kurset er matematikk og fysikk. Pensum omfattar det vesentlege av Fysikk 1, Matematikk R1 og R2. Undervisninga er i stor grad innretta mot ei vidare ingeniørutdanning.

Realfagkurset følger Nasjonal plan for eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhøyrande halvårig realfagkurs utarbeidd av Universitets- og høgskulerådet ved Nasjonalt råd for teknologi i 2014.

Korleis er undervisninga?

Det blir lagt opp til varierte undervisningsformer både på nett og på samlingar. Vi legg opp til tre dagar lange samlingar ein gong i månaden. Totalt blir det åtte samlingar. I samband med labundervisning vil ei av samlingane bli obligatorisk.

I 2022 blir det fysiske undervisning mandag - onsdag i veke 35, 39, 44 og 49. I 2023 blir det fysisk undervisning mandag - onsdag i veke 4,8, 13 og 17.

Du møter då på studiestaden du har fått opptak til (Bergen, Førde eller Haugesund) 

For å lukkast med kurset er det viktig å vere aktiv på samlingane og følgje mest mogeleg av undervisninga som går føre seg på nett.

Det er spesielt viktig at du møter på den første samlingsdagen på campus. Her får du nyttig informasjon om kursets oppbygging på den digitale plattforma. Du blir kjent med faglærarar og medstudentar, du får delta i diskusjonar om studieteknikk, og du får ein god start på arbeidet med første del av pensum i realfaga.

Studiets oppbygging

.

Opptakskrav

Fullført og bestått 2-årig (120 stp.) fagskuleutdanning i tekniske fag.

Prioriterte søkjarar:

  • Førsteprioritet: Kandidatar som har gjennomført fagskuleutdanning via Stordmodellen, eller som har gjennomført 2-årig (120 stp.) fagskuleutdanning innan tekniske fag på anna måte, og er tilsett i ei bedrift i Sunnhordland. Kandidaten må legge ved ei stadfesting frå arbeidsgjevar på at arbeidsgjevar støttar kandidaten si deltaking på kurset.
  • Andreprioritet: Kandidatar med fullført og bestått 2-årig (120 stp.) fagskuleutdanning innan tekniske fag.

Karrieremuligheter

Kva blir du kvalifisert for?

Bestått matematikk og fysikk på realfagskurset dekker krav til R1, R2 og fysikk 1 ved opptak til høgare utdanning i Norge.

Alle utdanninger innen