Fakta

Sted:
Førde
Haugesund
Bergen
Stord
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

29. juni 2023.

Om studiet

Kvifor studere psykososialt arbeid med barn og unge? 

Denne utdanninga gir kompetanse til å styrke meistring og trivsel hos barn og unge i heim, barnehage, skule, arbeid og fritid. Ved å studere psyskososialt arbeid med barn og unge tileigner du deg kunnskap om nærmiljøet sine støttande funksjonar i forhold til den psykiske helsa til barn og unge i alderen 0-23 år. Du utviklar også ferdigheiter knytt til å styrke barn og unge sin familie og sosiale nettverk. Studiet omhandlar spørsmål knytt til sped- og småbarn, barn i skulealder, ungdom og unge vaksne.

Utdanninga har fokus på tre hovudområde:

 • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og unge sine behov
 • Betre samarbeid og koordinering av tenestene
 • Meistringsfokus, haldningar og brukarmedverknad

Er du tilsett i ein kommune eller fylkeskommune? Då kan arbeidsgivaren din søke Statsforvaltaren om kompetanse- og innovasjonstilskot.

Kva lærer du?

Dette studiet gir deg kunnskap om: 

 • Barn og unge sine psykiske- og sosiale forhold i eit helsefremjande og førebyggjande perspektiv
 • Tverrfagleg samhandling og tenesteutvikling på tvers av sektorar og fagprofesjonar
 • Livsmeistring og folkehelse
 • Fagutvikling og rettleiing
 • Praksisnær undervisning

Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge er på mastergradsnivå.

Studiets oppbygging

Dersom du har fullført og bestått tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, og ønskjer å ta ein mastergrad kan du søke om innpass og få godskreve 55 studiepoeng i masterprogrammet i samhandling og folkehelse.

Opptakskrav

 • Bachelorgrad i helse- og sosialfag, medisin, politi, pedagogiske (lærer- og barnehageutdanning) eller psykologiske fag.
 • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.
 • Du må være ansatt i minst 50% stilling i arbeid tilknytta barn og unge i hele studieperioden.

Søkjarar med anna relevant høgare utdanning kan få opptak etter særskilt vurdering.

Søknadskode: 1712, 1650