Fakta

Sted:
Haugesund
Stord
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Ønskjer du kunnskap om betydninga av psykiske og sosiale forhold i arbeid med barn og unge? Vil du også ha kompetanse om tverrfagleg samhandling og tenesteutvikling i praksis? Då er dette ei utdanning for deg.  

Kvifor studere psykososialt arbeid med barn og unge? 

Denne utdanninga gir kompetanse til å styrke meistring og trivsel hos barn og unge i heim, barnehage, skule, arbeid og fritid. Ved å studere psyskososialt arbeid med barn og unge tileigner du deg kunnskap om nærmiljøet sine støttande funksjonar i forhold til den psykiske helsa til barn og unge i alderen 0-23 år. Du utviklar også ferdigheiter knytt til å styrke barn og unge sin familie og sosiale nettverk. Studiet omhandlar spørsmål knytt til sped- og småbarn, barn i skulealder, ungdom og unge vaksne.

Utdanninga har fokus på tre hovudområde:

  • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og unge sine behov
  • Betre samarbeid og koordinering av tenestene
  • Meistringsfokus, haldningar og brukarmedverknad

Er du tilsett i ein kommune eller fylkeskommune? Då kan arbeidsgivaren din søke Statsforvaltaren om kompetanse- og innovasjonstilskot.

Kva lærer du?

Dette studiet gir deg kunnskap om: 

  • Barn og unge sine psykiske- og sosiale forhold i eit helsefremjande og førebyggjande perspektiv
  • Tverrfagleg samhandling og tenesteutvikling på tvers av sektorar og fagprofesjonar
  • Livsmeistring og folkehelse
  • Fagutvikling og rettleiing
  • Praksisnær undervisning

Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge er på mastergradsnivå.

Studiets oppbygging

Dersom du har fullført og bestått tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, og ønskjer å ta ein mastergrad kan du søke om innpass og få godskreve 55 studiepoeng i masterprogrammet i samhandling og folkehelse.