Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 19. august
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

19. april 2024.

Om studiet

Kvifor studere tverrfagleg master i psykisk helse- og rusarbeid?

I masterutdanninga vil du lære om sentrale omgrep, teoriar, modellar og arbeidsmetodar i arbeidet med psykisk helse-, rus- og avhengigheitsarbeid. Du lærer spesielt om betringsorienterte tilnærmingar som kan fremje sosial deltaking på ulike arenaer.

Studiet er organisert som ei samlingsbasert utdanning på deltid over fire år, med ein kombinasjon av nettbasert og fysisk undervising på campus.

Ved å ta tverrfagleg master i psykisk helse- og rusarbeid vil du også lære meir om:

  • Ulike perspektiv og kontekstar for å få ei heilskapleg forståing av fagfeltet.
  • Politiske føringar, organisatoriske rammar, etiske og rettslege omsyn i møte menneske med psykisk helse-, rus-, og avhengigheitsvanskar og familiane og nettverket deira.
  • Kommunikasjons- og samhandlingsprosessar innan relasjonelt og tverrfagleg psykisk helse-, rus- og avhengigheitsarbeid.
  • Vitskapsteori, forskingsmetodar og forskingsprosessar. Både generelt og spesielt relatert til feltet psykisk helse-, rus- og avhengigheitsarbeid.

Du kan også ta tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse og rusarbeid. 

Studiets oppbygging

Praksis

Det er seks veker obligatorisk praksis i utdanninga. Praksis blir gjennomført i tråd med forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helse-, rus-, og avhengighetsarbeid og inngår i emnet Fagutvikling og praksis. Sjå emneplan for nærmare skildring.
For å få godkjend praksis, må studenten nå læringsutbyttet og oppfylle krav til 90% oppmøte i praksis.

Utveksling

Det vil bli lagt til rette for utveksling forbindelse med praksis i 4. semester. Vidare vil det bli lagt til rette for utveksling i forbindelse med masteroppgåva. Studentar som vel utveksling i forbindelse med masteroppgåva vil kunne velje utveksling enten som delar av semesteret eller heile semesteret. Studentar som vel utveksling i delar av semesteret vil få oppnemnd rettleiar både ved HVL og ved institusjonen der dei er på utveksling. 

Vil du studere meir? 

Fullført masterutdanning kan kvalifisere for opptak på ph.d.-programma Helse-, funksjon-, og deltaking samt Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG) hos oss. Studiet vil også kunne kvalifisere til andre nasjonale og internasjonale doktorgradsprogram.

Opptakskrav

  • Bachelorgrad som gir yrkestittel sosionom, vernepleiar, barnevernspedagog, sjukepleiar, fysioterapeut eller ergoterapeut.

eller:
Annan bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske, eller pedagogiske fag og minst 1 års relevant yrkeserfaring innan psykisk helse-, rus- og avhengigheitsarbeid etter fullført utdanning.

Søknadskode

3001

HELSEMA Søkeinfo NNHELSE Rangering og poeng UTEN PRA NN

Poenggrense ved forrige opptak

Alle kvalifiserte fikk plass.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med? 

Etter masterutdanninga kan du jobbe innan psykisk helse-, rusmiddel- og avhengigheitsarbeid i kommunale helse-, omsorgs- og velferdstenester, samt spesialisthelseteneste og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB).