Fakta

Sted:
Haugesund
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

I løpet av dei siste 10-15 åra har pleie- og behandling av sår vakse fram som eit eige fag. Det vitskaplege grunnlaget for faget har og hatt ei rivande utvikling i denne perioden. Det trengst personell med spesialkompetanse innan sårhandsaming på alle nivå av helsetenesta.

Det er ei for det meste nettbasert deltidsutdanning over to semester. Utdanninga består av to emne á 15 studiepoeng, som begge vert avslutta med eksamen.

Fyrste semester

  • Generelle prinsipp for behandling av ikkje-helande sår
  • Sårbehandlinga sitt fysiologiske og patofysiologiske grunnlag
  • Sår som ikkje gror, generelle behandlingsprinsipp

Andre semester

  • Behandling av sår forårsaka av systemiske sjukdommar
  • Sår forårsaka av sjukdom i venøs, arteriell og lymfatisk sirkulasjon
  • Sår forårsaka av trykk, nevropati og immunologisk/inflammatorisk sjukdom

Kvart emne er delt inn i to tema, og kvart tema startar med ei samling på fire dagar. Her vil fleire av dei leiande ekspertane i landet førelese om utvalde emne relatert til dei aktuelle temaa.

Mellom modulane vil kommunikasjon, rettleiing og innlevering gå føre seg ved hjelp av internettbaserte hjelpemiddel.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarande minimum 180 studiepoeng innan helse- og sosialfag.

Alle utdanninger innen