Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

I dagens konkurransesamfunn spelar logistikk ei stadig viktigare rolle, og kan vere avgjerande for kundeservice og lønnsemda i ei bedrift. Fordjupninga innan logistikk vil difor gjere deg attraktiv på arbeidsmarknaden. 

Kvifor studere logistikk?

Du får konkrete kunnskapar innan:

  • innkjøp og materialforsyning
  • produksjon og prosessforbetring
  • transport og distribusjon 
  • leiing av forsyningskjeder

Dette er kompetansefelt som er avgjerande for kostnadseffektivitet og konkurransekraft. Kunnskapen du får er svært ettertrakta, for det er stor mangel på logistikk-kompetanse i næringsliv og offentleg sektor.

Du kan studere årsstudium logistikk på campus Bergen.

Gjennom studiet får du:

  • oversikt over heilskapen i logistikk-kjeda
  • innsikt i dei ulike funksjonane i logistikkområdet og Supply Chain Management
  • inngåande kjennskap til aktuelle metodar og teknikkar innan logistikkområdet

Under føresetnad om tilstrekkeleg tal deltakarar, vil det bli arrangert studietur til utlandet i september/oktober.

Dersom du tar bachelor i økonomi og administrasjon ved HVL campus Bergen, kan du ta logistikk som 3. året ditt.

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Undervisninga vekslar mellom forelesingar, oppgåver og caseløysing, gjesteforelesingar og bedriftsbesøk. Du vil få oppgåver der du skal studere logistikksystema i ulike bedrifter. I 2. semester skriv du prosjektoppgåve der du skal analysere reelle, praktiske problem for ei verksemd. Alternativt kan ein velja internship i ei verksemd og erfaringsrapport.

I emne der det blir krevd forprøvar (innleveringar eller øvingar på datalab), må desse vere godkjende før du kan gå opp til eksamen.

Opptakskrav

Høgare utdanning på minimum 120 stp. innanfor teknologiske/økonomiske/IT-fag, inkludert grunnleggande kunnskapar i bedriftsøkonomi, statistikk og organisasjonsfag.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Du blir kvalifisert for interessante jobbar innan materialadministrasjon, innkjøp, produksjon, distribusjon/transport, prosessforbetring med meir.

Alle utdanninger innen