Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

29. november 2022.

Om studiet

I dagens konkurransesamfunn spelar logistikk ei stadig viktigare rolle og den kan vere avgjerande for kundeservice og lønnsemda i ei bedrift. Dette studiet gir deg ei grundig fordjuping innan fagområdet logistikk.

Du får konkrete kunnskapar innan innkjøp og materialforsyning, produksjon og prosessforbetring, transport og distribusjon samt leiing av forsyningskjeder – kompetansefelt som er avgjerande for kostnadseffektivitet og konkurransekraft.

Gjennom studiet får du:

  • oversikt over heilskapen i logistikk-kjeda
  • innsikt i dei ulike funksjonane i logistikkområdet og Supply Chain Management
  • inngåande kjennskap til aktuelle metodar og teknikkar innan logistikkområdet

Under føresetnad om tilstrekkeleg tal deltakarar, vil det bli arrangert studietur til utlandet i september/oktober.

Dersom du tar bachelor i økonomi og administrasjon ved HVL campus Bergen, kan du ta logistikk som 3. året ditt.

Korleis er undervisninga?

Undervisninga vekslar mellom forelesingar, oppgåver og caseløysing, gjesteforelesingar og bedriftsbesøk. Du vil få oppgåver der du skal studere logistikksystema i ulike bedrifter. I 2. semester skriv du prosjektoppgåve der du skal analysere reelle, praktiske problem for ei verksemd. Alternativt kan ein velja Internship i ei verksemd og erfaringsrapport.

I emne der det blir krevd forprøvar (innleveringar eller øvingar på datalab), må desse vere godkjende før du kan gå opp til eksamen.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Det er stor mangel på logistikk-kompetanse i næringsliv og offentleg sektor, og personar med logistikkutdanning er ettertrakta på arbeidsmarknaden.

Du blir kvalifisert for interessante jobbar innan innkjøp, lager, transport, produksjonsplanlegging med meir.

Alle utdanninger innen