Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Ønsker du å bidra til kvalitetsforbetring i helse- og sosialtenestene? Med master i kunnskapsbasert praksis lærer du å anvende forsking for fremme fagutvikling.

I dette studiet lærer du å identifisere relevante spørsmål og å søke ny kunnskap innan ditt fagområde. Slik kan du bidra til endringsprosessar i praksis og vidareutvikling av fagfeltet ditt. Du lærer også å evaluere gjeldande praksis.

Masterstudiet består av tre studieretningar, som gjer at du kan ta ein mastergrad innan ditt eige fagområde:

  • Helsefag
  • Ergoterapi
  • Radiografi

Gjennom fellesemne lærar du å søke etter og kritisk vurdere forsking. I tillegg lærer du å ta i bruk forskingsbasert kunnskap, og å kartlegge og endre praksis. I dei fagspesifikke emna får du fagleg fordjuping innan ditt felt.

Undervisninga er i hovudsak nettbasert. Den består av forelesningar seminarer og webinarer, gruppearbeid, rettleiing på skriftleg arbeid og framlegg, og sjølvstudium. Studieretninga for radiografi har også laboratorieøvingar og simulering.

Læringsplattformen Canvas blir brukt for kommunikasjon mellom lærare og studentar.

Studiets oppbygging

Vil du studere meir?

Fullført mastergrad kvalifiserer deg for opptak på ph.d.-studiar.

Utveksling

Du kan søke om eit studieopphald ved Syddansk Universitet i Danmark på 3-5 månadar.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarande innan helsefag. Kandidatar med anna relevant utdanning kan også søke, og vil bli vurdert individuelt.

For studieretning helsefag: bachelorgrad eller tilsvarende. Kandidater med annen relevant utdanning kan også søke, og vil bli vurdert individuelt, Annen relevant utdanning kan for eksempel være bibliotek- og informasjonsfag.

For studieretning ergoterapi: bachelor i ergoterapi eller tilsvarende.

For studieretning radiografi: bachelor i radiografi eller tilsvarende.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

  • Du blir kvalifisert for arbeid med leiing, utviklingsarbeid, undervisning og formidling i klinisk praksis, utdanningsinstitusjoner og fagtidsskrift.
  • Du tileignar deg allsidige kunnskapar innan forskingsmetode, forsking og vitskapleg tenking.

Alle utdanninger innen