Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

13. februar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere diabetessykepleie? 

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Du kan studere diabetessykepleie ved campus Bergen. 

En diabetessykepleiers kompetanse er et viktig bidrag til mestring og god livskvalitet for den enkelte med diabetes og kan samtidig bidra til å forebygge eller forsinke utviklingen av komplikasjoner og følgesykdommer. Oppfølging og behandling av diabetes krever høy kompetanse innen så vel medisinske som psykososiale og pedagogiske emner.

Diabetessykepleie er en del av masterprogrammet innen klinisk sykepleie som har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner.

Studiets oppbygging

Praksis

Du kan ta master i klinisk sykepleie med spesialitet diabetessykepleie i Bergen, og kan velge praksisplass ut i fra der du bor.

Innhold i studiet

Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger.

Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Litauen.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Du kan jobbe 

  • i kommune- og spesialisthelsetjenesten og ved allmennlegekontor
  • som spesialsykepleier med særskilt fagansvar
  • du blir også kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell

    Etter fullført klinisk mastergrad kan du i tillegg bidra til forbedring og utvikling av helsetjenestetilbudet til personer med diabetes, og delta i forskning.

Alle utdanninger innen