Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

2. desember 2023.

Om studiet

Utdanninga har ikkje oppstart i 2023. Neste opptak blir i 2024.

Kvifor studere klinisk fysioterapi? 

Gjennom master i klinisk fysioterapi kan fysioterapeutar utvikle spesialisert klinisk og forskingsmessig kompetanse innan følgjande tre studieretningar:

  • Fysioterapi ved hjarte- og lungesjukdommar
  • Fysioterapi ved muskel- skjelett, revmatiske og ortopediske helseproblem
  • Psykomotorisk fysioterapi

Samansette og komplekse tilstandar er aukande, og muskelskjelett-, psykiske- og psykosomatiske plagar, og hjerte- og lungesjukdommar er nokre av vår tids største helseutfordringar. Dette stiller stadig større krav til helsetenestene, og fysioterapi står sentralt når det kjem til helsefremjande tiltak, førebygging, undersøking og behandling av desse problema. 

Studiets oppbygging

Praksis

Du har praksis tilsvarande 10 veker fulltidspraksis, fordelt mellom spesialist- og kommunehelsetenesta.

Innhald i studiet

  • I første studieår blir det undervist i teoretiske basiskunnskapar og praktiske ferdigheiter innan valt studieretning. Du vil også lære å forstå ulike perspektiv på kropp, funksjon, helse og sjukdom. Vitskapsteori, etikk og metode er organisert som nettkurs.
  • I andre studieår arbeider du vidare med emne frå studieretninga du har valt, samt med masteroppgåva.
  • For dei som vel studieretninga Psykomotorisk fysioterapi, arbeider du videre med emne frå studieretninga du har valt og masteroppgåva.

Fysioterapi ved hjarte- og lungejukdommar

Du får kompetanse innan fysioterapi knytt til pasientar med hjarte- og lungeproblem i akutt og kronisk fase. Du kvalifiserer deg til spesialisert og utvida kompetanse i rettleiing, førebygging, undersøking, behandling, habilitering og rehabilitering relatert til desse problema.

Fysioterapi ved muskel- skjelett, ortopediske og revmatiske helseproblem

Du får avansert kompetanse innan undersøking og behandling av pasientar med muskel, skjelett, ortopediske og revmatiske helseproblem både innan primær- og spesialisthelsetenesta. Du blir ein viktig bidragsytar inn mot ikkje-kirurgiske behandlingsalternativ som tradisjonelt har hatt ortopedisk kirurgi som førsteval, og/eller i forbindelse med postoperativ rehabilitering.

Psykomotorisk fysioterapi

Du får avansert kompetanse i å undersøke og å tilpasse psykomotorisk fysioterapi til pasienter med et bredt spekter av livs belastninger, innan primær- spesialisthelsetenesten. Det blir lagt særleg vekt på ferdigheit og kunnskap om kroppsleg omstilling, samt relasjonell og ressursorientert kompetanse i samhandling med sårbare pasientar.

Vil du studere meir?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

Utveksling

Det er mogleg å ha eit studieopphald i utlandet.

Opptakskrav

  • Bachelorgrad i fysioterapi.
  • Minst 1 års yrkespraksis som fysioterapeut etter fullført utdanning.

Søknadskode: 3009, 3010, 3012

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/Sjå informasjon om medisinsk testing.

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Med master i klinisk fysioterapi kan du arbeide som fysioterapeut med spesialisert klinisk arbeid innanfor ulike nivå og deler av helsetenesta.

Du kan ha ansvar for undersøking, førebygging, behandling, hab-/rehabilitering og koordinering av forskings- og utviklingsarbeid. Du kan også arbeide i utdanningsinstitusjonar.

Master i klinisk fysioterapi kvalifiserer deg til faglege leiande stillingar og til å kunne gi spesialisert og kunnskapsbasert fysioterapitilbod. Ein mastergrad er eit nødvendig skritt på vegen til utvikling av forskings- og spesialistkompetanse.