Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

21. mai 2024.

Om studiet

Samfunnsutvikling, teknologiske endringar, aukande levealder og endra levevanar har stor betydning for sjukdomsbildet helsevesenet står overfor. Dette krev fysioterapeutar med gode kliniske ferdigheiter, sjølvstendig vurderingsevne og evna til å halde seg oppdatert på ny kunnskap innan fagfeltet. I studiet master i klinisk fysioterapi kan ein velje mellom tre ulike studieretningar. 

Kvifor studere klinisk fysioterapi? 

Samansette og komplekse tilstandar er aukande. Muskelskjelett-, psykiske- og psykosomatiske plagar, og hjerte- og lungesjukdommar er nokre av vår tids største helseutfordringar. Dette stiller stadig større krav til helsetenestene, og fysioterapi står sentralt når det kjem til helsefremjande tiltak, førebygging, undersøking og behandling av desse problema. 

Ved å ta master i klinisk fysioterapi kan fysioterapeutar utvikle spesialisert klinisk og forskingsmessig kompetanse innan følgjande tre studieretningar:

  • Fysioterapi ved hjarte- og lungesjukdommar
  • Fysioterapi ved muskel- skjelett, revmatiske og ortopediske helseproblem
  • Psykomotorisk fysioterapi

Studiets oppbygging

Praksis

På studieretningane hjarte-/lungesjukdommar og muskel/skjelett/ortopedi/revmatiske helseproblem har du praksis tilsvarande 10 veker fulltidspraksis, fordelt mellom spesialist- og kommunehelsetenesta.

På psykomotorisk studieretning er det eit krav om 75 timer rettleiing og minimum 200 timar med behandling av pasientar med psykomotorisk fysioterapi.

Innhald i studiet

Studiet er samlingsbasert med obligatorisk frammøte. Hausten 2024 er samlingane lagt til veke 34/35 (studiestart 19.8.24), 42/43 og 48. Studiet er eit heiltidsstudium over to år, unntaket er psykomotorisk fysioterapi som er er eit heiltidsstudium første studieår, og deretter eit halvtidstudium i andre og tredje studieår.

I første studieår blir det undervist i teoretiske basiskunnskapar og praktiske ferdigheiter innan valt studieretning. Du vil også lære å forstå ulike perspektiv på kropp, funksjon, helse og sjukdom. Vitskapsteori, etikk og metode er organisert som nettkurs.

I andre studieår arbeider du vidare med emne frå studieretninga du har valt, samt med masteroppgåva. For dei som vel studieretninga psykomotorisk fysioterapi, arbeider du videre med emne frå studieretninga du har valt og masteroppgåva.

For meir informasjon, se studieplanen: Klinisk fysioterapi studieplan 2023/2024

Vil du studere meir?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

Utveksling

Det er mogleg å ha eit studieopphald i utlandet i tilknyting til masteroppgåva.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Med master i klinisk fysioterapi kan du arbeide som fysioterapeut med spesialisert klinisk arbeid innanfor ulike nivå og deler av helsetenesta. Du kan ha ansvar for undersøking, førebygging, behandling, hab-/rehabilitering og koordinering av forskings- og utviklingsarbeid. Du kan også arbeide i utdanningsinstitusjonar.

Master i klinisk fysioterapi kvalifiserer deg til faglege leiande stillingar og til å kunne gi spesialisert og kunnskapsbasert fysioterapitilbod. Ein mastergrad er eit nødvendig skritt på vegen til utvikling av forskings- og spesialistkompetanse.