Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Karriereveiledning er et fagfelt under profesjonalisering som det er stor interesse for. Som karriereveileder møter man ulike målgrupper på forskjellige stadier gjennom livet – fra eleven på ungdomsskolen til den voksne som har flere års erfaring fra arbeidslivet. 

Hvorfor studere karriereveiledning?

Gjennom videreutdanningen vil du som student utvikle solid teoretisk og praktisk kunnskap om karriereveiledning, karrierelæring og utvikling av karriereveiledningstjenester.

Hva lærer du?

Du vil blant annet lære om hvordan du i veiledning kan møte veisøkere i valgprosesser, overganger og tilrettelegge for karrierelæring. Dette vil relateres til ulike målgrupper, veiledningsmetodikk, samt utvikling og koordinering av karriereveiledningstjenester. Dette vil også relateres til hva som påvirker karrierelæring- og valg. Studiet tar utgangspunkt i at karriereveiledning og karrierelæring skjer i et livslangt perspektiv og som del av en kontekst.

Profesjonell veiledning av god kvalitet, vil kunne bidra til å gi veisøker gode rammer for læring, utvikling og deltakelse i utdanning- og arbeidsliv, samt redusere frafall og utenforskap. Studiet legger opp til at du som student skal bli tryggere og mer profesjonell i karriereveilederrollen. Videre tar emnene i videreutdanningen utgangspunkt i sentral teori om karriereveiledning og nasjonale anbefalinger om kvalitet i karriereveiledning.

Emneplaner:
KVL801 Karriereveiledning og karrierelæring: teorier og prinsipper
KVL802 Utvikling og koordinering i karriereveiledningstjenester

 

Målgruppe

Dette studiet er for deg som er karriereveileder i skolen og andre sektorer, deg som er lærer og som underviser i Utdanningsvalg på ungdomstrinnet,  eller deg som ønsker å jobbe som karriereveileder.

 

Søk om støtte fra Utdanningsdirektoratet 

Som lærer kan du søke om frikjøp (vikar- eller stipendordning) til å ta videreutdanning ved siden av full jobb. Du kan også søke om midler til å få dekket studieavgiften. Søknad på utgifter må bekreftes av arbeidsgiver.
Innen 1.mars må du søke via søknadsskjemaet til Udir
- Ve
lg "annet studietilbud"
- Velg vikar- eller stipendordning
- Skriv inn beløp for studieavgift 

- Du må også søke på studiet direkte til oss innen 15.april 

Studiets oppbygging

Praktisk informasjon

Opptakskrav

Fullført profesjonsutdanning eller bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng)

Studietypenummer: 9013

Karrieremuligheter

Et studium som gjør deg tryggere i jobben

På studiet møter du andre veiledere og får et større nettverk som du kan dra nytte av i jobbsammenheng. Studiearbeidet kan knyttes til egen veiledningspraksis. 

De som har tatt studiet melder tilbake at de har blitt tryggere i jobben, at de er sikrere på kvaliteten av karriereveiledningen de gir, at de har fått et bredere sett arbeidsmetoder og at de er blitt viktigere i den organisasjonen de jobber. 

Alle utdanninger innen