Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Sogndal

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 42.10 (primær)
  • 45.00 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203246

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Juridisk kunnskap er etterspurd både i offentleg og privat sektor. Jus årsstudium kan enten vere starten på eit bachelorstudium i jus, eller inngå i ei anna utdanning der du ønskjer særlege kunnskapar i juridiske emne.

Studiet gir deg ei innføring i juridiske metode og grunnleggande reglar innan offentleg- og privatrett.

Du lærer:

  • om juridisk metode, som er den framgangsmåten juristar brukar for å løyse rettsspørsmål. Dette er også ein generell metode for sakleg og strukturert argumentasjon, som kan vere nyttig innanfor andre område enn jus. 
  • om innhaldet i rettsreglar på område som kontraktsrett, forvaltningsrett og familierett
  • korleis rettssystemet er bygd opp
  • korleis tolke rettsreglar og nytte dei til å løyse rettslege problemstillingar

Studiets oppbygging

Vil du studere meir?

Etter fullført årsstudium kan du søke opptak direkte til 2. år på bachelor i økonomi og jus ved HVL.

Etter du har sendt søknad/søkt, kan du søke om fritak/innpass for eksamenar du allereie har gjennomført i samband med vidare juridiske studium ved andre høgskular/universitet. Du må undersøke med den gjeldande utdanningsinstitusjonen om du kan få godkjent heile året, og dermed begynne rett på andre år. Heile, eller deler av, årseininga kan og inngå som valfagsemne i andre bachelorgradar.

Alle utdanninger innen