Fakta

Sted:
Førde
Haugesund
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

9. mars 2023.

Om studiet

En pasient som blir akutt og kritisk syk trenger intensivsykepleie hele døgnet. I dette studiet får du kunnskap og kompetanse til å kunne ta ansvar for akutt og kritisk syke pasienter.

Hvorfor studere intensivsykepleie?

Med master i spesialsykepleie - intensivsykepleie, får du kompetanse til å ivareta menneskers reaksjoner på livstruende sykdom eller skade, og utøve sykepleie til akutt og/eller kritisk syke pasienter i alle aldre, og deres pårørende.

Du kan studere intensivsykepleie ved campus Bergen, Førde og Haugesund.

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Fullført utdanning på 120 studiepoeng gir mastergrad i intensivsykepleie og kvalifiserer for arbeid som intensivsykepleier med handlingskompetanse til å gjennomføre forsknings- eller kvalitetsarbeid, samt kompetanse til å drive og utvikle kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

Studenter som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført videreutdanning i intensivsykepleie og kvalifiserer også til arbeid som intensivsykepleier, samt til å medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

Dette er en spesialisering innen spesialsykepleie.

Hva kan du jobbe med?

  • En intensivsykepleier kan jobbe i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og som intensivsykepleier med særskilt fagansvar.
  • Du blir kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.
  • Du kan jobbe ved intensiv-, overvåknings-, postoperativ-, intermediær- og nyfødtintensivavdelinger, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og akuttmottak.

Økende grad av avansert medisinsk behandling gjør at intensivsykepleiere også er aktuelle som konsulenter og arbeidstakere innenfor flere områder i helsetjenesten, både nasjonalt og internasjonalt.

Lønn: Hva tjener en spesialsykepleier?

Ifølge Utdanning.no tjener en spesialsykepleier i gjennomsnitt 651 000 kroner. Les mer om lønnsstatistikk for operasjonssykepleie på utdanning.no.

Praksis

Studiet og praksis blir gjennomført i den regionen du blir tatt opp i, men det kan bli aktuelt med praksis utenfor regionen.

Hvordan er undervisningen?

Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk tenkning og analyse av litteraturgrunnlaget og avansert fagutøvelse. Du vil også få trening i å formidle kunnskap skriftlig og muntlig.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island og Færøyene.

Opptakskrav

Kvote:
Inntil 50% av studieplassene er satt av til søkere i regional kvote.
For å ha rett til å konkurrere om plass i kvoten må du i tillegg til opptakskravet dokumentere:

  • Minst 1 års yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.
  • At du er ansatt som sykepleier i helseforetak/kommune i nærregionen til den campusen du søker opptak til. Attesten må være utstedt i søknadsåret.*

*Se nettside med oversikt over kommuner som regnes som “tilhørende” de ulike helseforetakene.

Søknadskode: 3018, 3028, 3022

Poengutregning:
Merk at det ikke blir gitt praksispoeng ved opptak til dette studiet, kun karakterpoeng og utdanningspoeng. Det gjelder både ordinær kvote og den regionale kvoten.