Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsinformasjon:
Bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 203481
Bachelor, nettbasert
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 203513

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Som historiestudent går du på oppdagingsferd i fortida, og du lærer kva som har forma dagens samfunn.

Innsikt i fortida er avgjerande for å forstå kva som skjer i dag, frå dei store globale spørsmåla til lokalsamfunnet du tilhøyrar. Du forstår meir om kvifor menneske i fortida tenkte og handla som dei gjorde. Du studerer alle sider av samfunnet – frå politikk, økonomi og teknologi til kultur, idear og sosiale forhold. Du skaffar deg verdfull praksis frå arbeidslivet, og du får trening i å skrive fagtekstar.

Sogndal kjem du i eit oversynleg studentmiljø der du får god kontakt med faglærarane.

Bachelor i historie kan du også ta som nettstudium.

Du lærer:

 • om eldre og nyare historie, norsk, europeisk og global historie og lokalhistorie
 • om globalisering og korleis ulike samfunn har møtt utfordringar som framleis er dagsaktuelle, som konsekvensar av konflikt og migrasjon, teknologisk utvikling og utfordringar knytt til klima- og miljøendringar
 • historievitskapleg metode og kjeldekunnskap og blir betre rusta til å avsløre falske nyhende
 • korleis du kan bruke og formidle historiefagleg kunnskap gjennom skriving og yrkespraksis

I det valfrie studieåret står du fritt til å velje eit årsstudium, eller setje saman ulike emne frå HVL eller andre utdanningsinstitusjonar innan- eller utanlands. I fordjupingsåret skriv du bacheloroppgåve om eit historisk emne du interesserer deg for.

1. studieår er identisk med historie årsstudium. Med fullført årsstudium i historie kan du søkje opptak direkte til 2. år. Du søker gjennom vår Søknadsweb.

Korleis er undervisninga?

Vi har forelesingar, gruppediskusjonar, oppgåveskriving med rettleiing, munnlege presentasjonar, ekskursjonar, arbeidspraksis og øving i formidling til ulike målgrupper.

Historiefaget set store krav til kjeldekritikk, og vi har fokus på logisk tenking, rasjonell argumentasjon, kritisk analyse av tekstar og tydeleg kommunikasjon.

Praksis

Haustsemesteret i fordjupingsåret kan du ha sju vekers praksis på ein relevant arbeidsplass, der du arbeider med aktuelle historiefaglege oppgåver. Der får du nyttig erfaring frå arbeidslivet og verdfulle kontaktar på arbeidsmarknaden.

Studiets oppbygging

Vil du studere meir?

Du er endå betre rusta for arbeidslivet om du tek ein master. Historie bachelor kvalifiserer for opptak på historie master og somme andre masterstudium ved norske og utanlandske universitet og høgskular. Ved ein del masterstudium er det krav om ex.phil. og ex.fac. Dette kan du ta i det valfrie studieåret.

Med master kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning og bli lærar.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 3. og/eller 4. semester.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Kompetansen du får med ein bachelor i historie er stadig meir etterspurd av arbeidsgjevarar: å kunne tenkje sjølvstendig, forstå endringsprosessar i samfunnet og tileigne seg, analysere, systematisere og formidle store informasjonsmengder.

Du kan mellom anna jobbe med:

 • prosjektarbeid, rådgiving, opplæring og saksbehandling i offentlig og privat sektor
 • strategi-, analyse- og informasjonsarbeid i næringslivet
 • arkiv, museum, media og forlag
 • lærar (krev master og PPU)
 • kommunikasjon, marknadsføring og nye media
 • kultur, underhaldning og reiseliv
 • politikk, organisasjonar, internasjonalt arbeid, stiftingar og tenkjetankar
 • sjølvstendig arbeid som konsulent, frilansar eller gründer

Les meir og sjå kva tidlegare studentar arbeider med.

Alle utdanninger innen