Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 16. august
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. mars 2023.

Om studiet

Bli med på digitalt informasjonsmøte om utdanningen 28. mars kl. 12:00

Videreutdanningen er tverrfaglig, og det er en målsetning at utdanningen bidrar til å utvikle samarbeidsrelasjoner på tvers av yrkesgrupper. Det blir lagt vekt på at du utvikler kunnskap og ferdigheter som gjør deg i stand til å gjøre selvstendige vurderinger av juridiske spørsmål.

Et fellesemne og to spesialiseringsemner

Videreutdanningen er satt sammen av et fellesemne og to spesialiseringsemner. Etter du har blitt tatt opp på videreutdanningen, velger du et av spesialiseringsemnene. De to spesialiseringsemnene går parallelt, og du vil ikke kunne følge begge samtidig.

Fellesemne

Emnet HVF850 Saksbehandling, forvaltningsrett og juridisk analyse er på 15 studiepoeng og gir en fordypning i forvaltningsrett og juridisk metode. Emnet har særlig fokus på hvordan saksbehandlingsregler, god forvaltningsskikk og brukermedvirkning skal sikre rettsriktige vedtak. Tema som habilitet, taushetsplikt og regler om informasjonsutveksling og tverrfaglig samarbeid, krav til vedtak og klageregler vil være sentralt i emnet. Du vil også få en introduksjon til det menneskerettslige systemet. Du får øve på juridisk analyse og argumentasjon, herunder finne, kritisk vurdere og anvende ulike rettskilder. Videre vil det bli gitt en oversikt over regelverket knyttet til vergemål og barn som pårørende. Det blir lagt til rette for å bringe inn problemstillinger fra egen praksis.

Til detaljert plan for fellesemnet.

Spesialiseringsemne i sosial- og trygderett

I emnet HVF852 Sosial- og trygderett (15 studiepoeng) lærer du om rettsspørsmål som er særskilt for sosial- og trygderetten.

Du skal tilegne deg en oversikt over organisering og ansvarsforhold i denne delen av velferdsforvaltninga. Saksbehandler/veileder sine plikter og brukerne sine rettigheter og rettssikkerhet, samt brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid, vil bli gjennomgående tema. Menneskerettigheter og EØS-retten sin betydning for norsk velferdsrett vil bli tematisert, og det vil bli gitt en innføring i regelverket om særlige tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Du vil lære mer om rettslige grenser for forvaltningsvedtak, særlig med tanke på vilkårssetting. Krav til forsvarlig opplysning av saken og krav til skriftlighet og dokumentasjon ved tildeling av tjenester og ytelser som har stor betydning for enkeltpersoner, er andre viktige tema. Det blir også fokus på hvordan velferdstjenestene skal kunne ivareta rettsikkerheten i et samfunn med økende digitalisering.

Du får øve, både muntlig og skriftlig, på ferdigheter i form av juridisk skjønnsutøvelse og argumentasjon. God og tydelig kommunikasjon med brukere gjennom klart språk, vil bli viktige tema. Du vil få trening i å identifisere, analysere og holde deg kritisk til sosialpolitiske føringer i lovverket, herunder betydningen av formålsbestemmelser. Skriving av vedtak og arbeid med individuell plan vil også inngå i emnet.

Spesialiseringsemne i helserett

I emnet HVF851 Helserett (15 studiepoeng) får du lære om rettsspørsmål som er særskilt for helseretten.

Du vil få en oversikt over organisering og ansvarsforhold i helseforvaltninga. Helsepersonells plikter, herunder forsvarligkravet, og pasienter/brukere sine rettigheter og rettsikkerhet, vil bli gjennomgående tema. Du vil få en grundig gjennomgang av den generelle helselovgivingen, som helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven, herunder bruk av tvang.

Det blir lagt vekt på ferdighetstrening og skjønnsutøvelse ved problemløsning etter helselovgivingen, samt muntlig og skriftlig kommunikasjon med pasient og brukere, herunder viktigheten av klart språk i saksbehandlingen.

Studiets oppbygging

Organisering av studiet

Studiet er samlingsbasert på deltid, med blanding av digitale samlinger på Zoom og fysiske samlinger i Bergen. Mellom hver samling er det lagt opp til ukentlige digitale spørretimer og gjennomgang av aktuelt pensum.

Første samling er tirsdag 16. aug. kl. 12.15–15.00 på Zoom.

For resten av samlingsdatoene, se timeplanen for høsten 2022.

Vil du studere mer?

Fullført videreutdanning kan inngå i master i mosialvitenskap/fleksibel ved HVL.

Finansiering

Utdanningstilbudet har finansiell støtte fra HK-dir (tidligere DIKU) og vil i første omgang gjennomføres i perioden 2022–2025.

Opptakskrav

Søkere fra våre samarbeidskommuner som arbeider med saksbehandling innen helse- og velferdsforvaltning i kommune/NAV-kontor blir prioritert ved opptak. Skjema for bekreftelse fra arbeidsgiver

Andre kvalifiserte søkere kan få tilbud om plass dersom det er ledige studieplasser.

Se utfyllende regler for rangering i studieplan.

Skjema for bekreftelse fra arbeidsgiver

Søknadskode: 1549

Karrieremuligheter

Målgruppe

Ansatte i kommuner og NAV som arbeider med saksbehandling innen helse- og velferdsforvaltning. I prosjektperioden 2022–2025 har våre samarbeidspartnere hovedprioritet.

Ledige studieplasser tilbys kvalifiserte søkere fra andre kommuner og NAV-kontor. For å søke opptak må du legge ved bekreftelse fra din arbeidsgiver som godkjenner din søknad.

Alle utdanninger innen