Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Oppstart: 15. august
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 51.40 (primær)
  • 55.70 (ordinær)
Studieplasser: 85
Søknadskode (SO): 203703

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

2. desember 2022.

Om studiet

Fysioterapeuter møter menneske i alle aldre, med ulike gradar av funksjonsnedsettingar. Endringer i befolkninga, samfunnsutvikling og reformar i helsevesenet stiller nye krav og gir fysioterapeutar stadig nye utfordringar.

Som fysioterapeut jobbar du med kropp og bevegelse i eit helseperspektiv. Eit overordna mål er å legge til rette for tiltak som stimulerer og lar menneske utnytte sine ressursar. Fysioterapi er retta mot individ, grupper og miljø, og kan vere av helsefremmande og sykdomsforebyggande, behandlande eller habiliterande/rehabiliterande art.

Målet med fysioterapi er å utvikle, gjenvinne eller vedlikehalde den enkelte si funksjonsevne og å skape betre forhold for helse og livsutfolding. Fysioterapi er eit praktisk yrke med krav til akademisk kompetanse. Fysioterapeutar samarbeidar ofte med tilsette i andre instansar og med ulike yrkesgrupper.

For å bli godkjent som fysioterapeut må du arbeide eitt år som turnuskandidat etter godkjent bachelorstudium, og deretter søkje autorisasjon hos Helsedirektoratet. Turnusåret er lønna.

Arbeids- og undervisningsformer i studiet er forelesninger, ferdighetstrening, praksisstudier, gruppearbeid, prosjektarbeid og sjølvstudier, organisert individuelt, i gruppe, muntleg eller skriftleg.

Praksis

  • Første studieår: 1 + 3 veker observasjonspraksis.
  • Andre studieår: 11 veker i kommunehelseteneste / fysikalsk institutt og 1 veke innan helsefremmande/førebyggjande verksemd.
  • Tredje studieår: 10 veker i spesialisthelsetenesta.

I alle tre åra vil det også vere pasientdagar. Du kan bli tildelt praksisplass utanfor Bergen.

Her finner du informasjon om praksis.

Studiets oppbygging

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i fysioterapi kan du søke deg inn på følgande program på HVL:

Utdanninga kvalifiserer også for masterutdanningar ved andre høgskuler og universitet.

I dei fleste tilfelle må turnusteneste gjennomførast før man kan søkje opptak til mastergradstudia.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda mens du studerar! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter frå heile verda.

Vi har avtaler med institusjonar over heile verda: Europa, USA, Australia og Afrika. Du kan reise på utveksling i andre eller tredje studieår. Du kan velje mellom å ta eitt av praksisopphalda i utlandet eller å ta eit heilt semester med teoretiske fag eller ein kombinasjon av dei to.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/ Sjå informasjon om medisinsk testing.

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Saman med ett år godkjent turnusteneste, gir bachelor i fysioterapi deg rett til å søkje om autorisasjon som fysioterapeut. Som fysioterapeut kan du arbeide i kommunal helseteneste, på sjukehus og institusjonar, i bedriftshelseteneste eller i private fysikalske institutt, eller i organisasjonar som f.eks. idrettslag.

Fysioterapeutar kan også arbeide i forvaltninga, for eksempel hos fylkeslege, helsetilsyn eller i eit departement.

Utveksling

Belgia | Ghent University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10030

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Danmark | University College Absalon | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=818

Finland | Arcada University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=738

Litauen | Lithuanian University of Health Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=772

Nederland | INHOLLAND University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=729

Portugal | Polytechnic Institute of Setúbal | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=801

Spania | University of the Balearic Islands, Palma Mallorca | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10028

Spania | UFV-Madrid | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10595

Sverige | Karolinska Institute | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=785

Tanzania | Haydom Hospital Arusha | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=194

Tanzania | Kilimanjaro Christian Medical Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=512

Alle utdanninger innen