Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

I organisasjonar er konflikt og forhandlingar to fenomen som dei fleste held seg til dagleg i ulike samanhengar. I dette kurset vil du få både praktisk og teoretisk innsikt i korleis du kan nærme deg dette på konstruktive måtar.

Kvifor studere forhandlingar  og konfliktforståelse?

Konfliktar kan skape utfordringar og vere øydeleggande, men dei kan også vere utgangspunktet for innovasjon og ny innsikt. Det er viktig med ei god forståing av årsaker til konfliktar og korleis dei utviklar seg. I følge konflikteori er det sjølve handteringa som er avgjerande for om konfliktar får positive eller negative konsekvensar.

Studiet gir ei grundig forståing for ulike forhandlingssituasjonar og sentrale dilemma i forhandlingar. Det vil bli praktiske øvingar og teoretiske forelesningar om både distributive og integrative forhandlingssituasjonar, samt fleirpartsforhandlingar og assisterte forhandlingar (mekling). Det vil fokuserast på korleis ein kan utvikle avtalar av god kvalitet gjennom forhandlingsprosessen.

Studiets oppbygging

Kva lærer du?

  • Du får teoretisk og praktisk kunnskap om konfliktar og konfliktdynamikk og korleis dette kan påverke organisasjonar.
  • Kjennskap til sentrale begrep innanfor forhandlings- og konfliktteori.
  • Korleis forhandlingsteori kan brukast til å utvikle gode avtaler.
  • Analysere og forhalde seg til ein konfliktsituasjon og foreslå konstruktive måter å handtere konflikten på
  • Forberede ulike forhandlingssituasjonar og tilpasse strategiar til desse.
  • Gjennomføre ein forhandlingsprosess
  • Vere merksam på etiske utfordringar knytta til konflikt- og forhandlingssituasjonar.

Du finner meir informasjon i emneplanen

Alle utdanninger innen