Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 43.40 (primær)
 • 47.10 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 203700

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

18. mai 2024.

Om studiet

Som ergoterapeut arbeider du med menneske i alle aldrar som på grunn av sjukdom, skade eller andre utfordringar har problem med å meistre daglege aktivitetar og delta i samfunnet. 

Kvifor studere ergoterapi? 

Utgangspunktet til ergoterapeutar ligg i menneske sitt behov for å vere i aktivitet. Ein ergoterapeut skal fremje deltaking i meiningsfulle aktivitetar ved å gjere bruk av kunnskap og ferdigheiter om korleis samspelet mellom person, aktivitet og miljø påvierkar aktivitetsutføringa.

Ved å legge til rette for at ein person eller ei gruppe kan fungere best mogleg i kvardagen, er mellom anna ergoterapeutar nøkkelpersonell innan kvardagsrehabilitering. Aktivitets- og funksjonsanalyse, metodisk og terapeutisk bruk av aktivitet, opptrening, rettleiing, tilrettelegging og tilpassing av aktivitet og/eller omgjevnader, er noko av det som inngår i arbeidsoppgåvene til ergoterapeuten. 

Du kan studere ergoterapi ved campus Bergen. 

Kva lærer du?

 • Å vurdere menneske sin funksjon, aktivitetsutføring og omgjevnader.
 • Korleis bruke behandling, opptrening, tilpassing av aktivitet og/eller omgjevnader eller tekniske hjelpemiddel som trengst i heim, arbeid, skule og fritid.
 • Du har også undervising knytt til aktivitetsteoriar og -modellar, rehabilitering, kvardagsrehabilitering, velferdsteknologi, universell utforming, innovasjon, nevrologi, kroniske sjukdommar og grunngiving for intervensjon. 

Som ergoterapeut arbeider du for å fremje helse, meistring, deltaking og livskvalitet. Dette krev at du har kunnskap om personar sine forutsetningar for aktivitet og deltaking, og derfor kunnskap om mellom anna psykologi, anatomi, fysiologi, sjukdomslære, etikk, pedagogikk, kommunikasjon og andre relaterte tema.

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Undervisningsformane vekslar mellom forelesingar, basisgruppearbeid, ferdigheits- og simuleringstreningar, workshops og seminar. Studentaktive læringsmetodar blir vektlagt. 

Praksis

 • 1. studieår: 3 dagar (introduksjonsveke) + 7 veker
 • 2. studieår: 11 veker
 • 3. studieår: 11 veker

Du må rekne med reising i fleire av praksisperiodane. Vi har praksisplassar i Vestland og Agder. Du må levere politiattest ved studiestart for at du skal kunne gå ut i praksis i veke 37.

Du må ha levert politiattest for å starte i praksisstudiar. Praksisfeltet eller Høgskulen på Vestlandet kan fremje krav om ny politiattest i løpet av utdanninga. Her kan du lese meir om politiattest. 

Her finn du meir informasjon om praksis for ergoterapi

Her kan du lese meir om innhenting og fordeling av praksisplassar

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 2. og 3. studieår.

Opptaksinformasjon

Sjå informasjon om medisinsk testing.

Studiet har krav om politiattest. Du må levere politiattest ved studiestart slik at du kan gå ut i praksis i veke 37.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Ergoterapeutar samarbeider med brukarar av helse- og velferdstenestene. Du kan mellom anna arbeide i

 • kommunehelsetenesta
 • spesialisthelsetenesta
 • NAV
 • skulehelsetenesta
 • bedriftshelsetenesta

I sistnemnde teneste fokuserer ein i hovudsak på helse, miljø og sikkerheit (HMS). Du kan også arbeide med folkehelsearbeid eller som rådgivar innan ulike tenester. Ergoterapeutar kan også gå inn i andre stillingar, som blant anna miljøterapeut.

Lønn: Kva tener ein ergoterapeut? 

Ifølgje Utdanning.no tener ein ergoterapeut i gjennomsnitt 548 040 kroner. Les meir om lønnsstatistikk for ergoterapeut på utdanning.no.  

Utveksling

Belgia | VIVES University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10053

Belgia | Artevelde University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10261

Danmark | University College Copenhagen (UCC) (KP) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Finland | Arcada University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=738

Litauen | Lithuanian University of Health Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=772

Portugal | Polytechnic Institute of Setúbal | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=801

Sverige | Linköping University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=773

Tanzania | Kilimanjaro Christian Medical Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=512

Alle utdanninger innen