Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Studieplasser: 120
Søknadskode (SO): 203956

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

12. februar 2024.

Om studiet

Kvifor bli elektroingeniør?

Elektroteknolologi gjer at mobilen er på nett, det er straum i huset og at kofferten din automatisk vert transportert til flyet etter at du har sjekka han inn. Elektroteknologi finn du i små detaljar og i store system. Elektroingeniøren har kunnskap om hardware og software og korleis dette fungerer saman.

Det første året er felles for alle studentane som studerer elektroingeniør og inneheld ein introduksjon til fagfeltet, samt matte og fysikk. Du kan bruke det første året til å bestemme deg for spesialisering. Alle spesialiseringane vil starte opp og du kjem inn på spesialiseringa du vel. Ønskjer du å byte campus i løpet av studiet kan du søke om overflytting, dersom du kom inn via Samordna opptak.

Velg spesialiseringa som passar deg

Andre året kan du velje mellom fire ulike spesialiseringar: 

Du kan også studere til å bli elektroingeniør ved campus Førde (spesialisering innan automatisering og elkraft) og campus Haugesund (spesialisering innan automatisering).

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Du har forelesingar, rekneøvingar, laboratoriearbeid, gruppearbeid og sjølvstudium. Laboratorieoppgåvene kan vere målingar på enkeltkomponentar, praktisk drift av utstyr, eller simulering på datamaskin. Det er også mogeleg med praksis i arbeidslivet undervegs i utdanninga.

Førelesningane er i hovudsak på campus, men noko av undervisninga vil også vere nettbasert.

Bacheloroppgåva skriv du som regel i grupper med andre studetntar på utdanninga di. Prosjektet vil vere ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet.

Har du fagskuleutdanning?

Har du tatt 2-årig fagskule og ønsker å gå vidare med ei ingeniørutdanning?

Du kan få fritak for inntil 60 studiepoeng dersom du har relevant fagskuleutdanning. Då tek du  utdanninga over 2 år.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald mot slutten av studietida.

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i elektroteknologi kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL (avhenger av kva spesialisering du har valt):

Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg må du ha matematikk R1+R2 og fysikk 1.

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og fysikk 1 i tillegg.

Les meir om våre forkurs her.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?  

Ein elektroingeniør har mange moglege arbeidsvegar. Kva spesialisering du vel, avgjer kva for del av elektroteknologien du kjem til å jobbe med.

Som automatiseringsingeniør kan du arbeide innan mekanisk industri, produksjonsindustri, prosessindustri, byggautomatisering, kraftproduksjon, havbruksnæring og mykje meir.

Ein elkraftingeniør kan jobbe innan landbasert industri, offshore og maritim industri, energiforsyning eller i konsulentbransjen. Elkraftingeniøren kan vere ansvarleg for prosjektering, drift og vedlikehald av elektriske anlegg som er under offentleg kontroll og tilsyn.

Cyberingeniøren jobbar ofte med utvikling av løysingar innan Internet of Things (IoT), moderne industriproduksjon, droneteknologi og autonome fartøy. Mange cyberingeniørar jobbar og med planlegging, drift og vedlikehald for operasjonell teknologi eller informasjonsteknologi.

Ein elektronikkingeniør jobbar i verksemder som utviklar, vedlikeheld eller sel elektronikksystem. Dette kan til dømes vere innan medisinsk elektronikk, instrumentering for miljø og oljebransjen, telekommunikasjon, autonome system (droner), energi, eller konsulentfirma innen elektronikksystemutvikling. 

Lønn: Kva tener ein elektroingeniør?

Sjå kva ein elektroingeniør tener på utdanning.no sin lønnsstatistikk. 

Alle utdanninger innen