Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

20. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere E-helse?

I de kommende årene vil helse- og omsorgstjenesten møte store utfordringer. Det kommer nye yngre brukergrupper og antall eldre øker. Samtidig reduseres antall personer i yrkesaktiv alder. Dette stiller krav til andre måter å organisere tjenestene på.

Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer vil kreve kompleks og oppdatert kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og helsefag. Samtidig er det avgjørende at god dialog med aktuelle aktører blir ivaretatt. Det er derfor nødvendig å kjenne både teknologiens potensiale og begrensninger, samt forstå hvordan disse løsningene endrer tjenesten.

Det er et nasjonalt mål at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsektoren.

Hva lærer du?

Målet med studiet er å styrke helsepersonells kompetanse innen anskaffelse, implementering bruk og konsekvenser av e-helseløsninger. Studiet skal også stimulere til fagkritiske holdninger når det gjelder utvikling og bruk av teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten. Studiet omfatter grunnleggende forståelse for teknologi, inkludert enkle oppgaver innen konfigurering og oppsett av teknologi. Studiet er utviklet og drives i et nært samarbeid mellom ingeniør- og helsemiljøet ved HVL.

Karrieremuligheter

Hva blir du kvalifisert for?

Studiet kvalifiserer deg til å delta i planlegging og gjennomføring av e-helseprosjekter, eksempelvis innen bruk og tilpasning, planlegging, innkjøp, implementering, undervisning og fagutvikling. De to emnene i videreutdanningen kan sammen, eller hver for seg, gå inn som valfrie emner i mastergradstudier. Ved HVL gjelder dette  blant annet for: