Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30.00

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Innføring av e-helse gir helsepersonell nye oppgaver. Det øker behovet for kompetanse slik at de kan ta kloke valg og informere om bruk av teknologi på nye måter.

I de kommende årene vil helse- og omsorgstjenesten møte store utfordringer. Det kommer nye yngre brukergrupper og antall eldre øker. Samtidig reduseres antall personer i yrkesaktiv alder. Dette stiller krav til andre måter å organisere tjenestene på. Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer vil kreve kompleks og oppdatert kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og helsefag. Samtidig er det avgjørende at god dialog med aktuelle aktører blir ivaretatt. Det er derfor nødvendig å kjenne både teknologiens potensiale og begrensninger, samt forstå hvordan disse løsningene endrer tjenesten.

Det er et nasjonalt mål at velferdsteknologien skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsektoren innen 2025.

Målet med studiet er å styrke helsepersonells kompetanse innen anskaffelse, implementering bruk og konsekvenser av e-helseløsninger. Studiet skal også stimulere til fagkritiske holdninger når det gjelder utvikling og bruk av teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten. Studiet omfatter grunnleggende forståelse for teknologi, inkludert enkle oppgaver innen konfigurering og oppsett av teknologi. Studiet er utviklet og drives i et nært samarbeid mellom ingeniør- og helsemiljøet ved HVL.

Undervisningen foregår hovedsakelig i løpet av tre samlinger pr semester, hver på to dager.To av samlingene pr semester blir heldigitale og en av samlingene blir mest sannsynlig i Bergen. Undervisningsformene veksler mellom forelesninger og studentaktive arbeidsformer, som selvstudier, gruppearbeid, og individuelle og gruppebaserte oppgaver.

Opptaksinformasjon

15. april 2021

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning helse- og sosialfag