Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Er du lærar eller jobbar med fag- eller yrkesopplæring og ønskjer å styrke fagkompetansen din med ein master? Som lærar har du eit av dei viktigaste kunnskapsyrka i samfunnet. Det er ein krevande og givande jobb med mange komplekse utfordringar. 

Kvifor velje master i didaktiske praksisar?

Med master i didaktiske praksisar kan du som lærar styrke din faglege, pedagogiske og didaktiske tryggleik i møte med framtidas skule.

Studiet er tilrettelagt for lærarar og andre som jobbar med fag- eller yrkesopplæring, og som vil studere på deltid. Alle søkarar får tildelt studiestad Bergen, men det kan også vere samlingar på dei andre campusane ved Høgskulen på Vestlandet i løpet av studieprogrammet.

Utdanninga er profesjonsretta og tek utgangspunkt i arbeidsfeltet ditt som lærar og dei gjeldande læreplanane for skulen. Startar du våren 2024, kan du velje ei av desse studieretningane:

  • Samfunnsfag og KRLE
  • Kroppsøving, mat og helse (avlyst våren 2024)
  • Matematikk og naturfag
  • Yrkesdidaktikk
  • Andre- og framandspråksdidaktikk (avlyst våren 2024)

Her blir praksiskunnskapar og -erfaringar knytt saman med teoretisk kunnskap, noko som gir eit godt grunnlag for forskingsbasert yrkesutøving og profesjonell utvikling.

Studiets oppbygging

Samlingsbasert og nettbasert

Masterstudiet har både samlingsbasert og nettbasert undervisning. Det er lagt opp til varierte arbeidsformer både når studentane er samla fysisk eller på nett og når studentane arbeider på eiga hand. Studiet stiller høge krav til sjølvstende og eigenaktivitet gjennom seminar, presentasjonar, skriving av tekstar og rettleiing, samt refleksjon og dialog om praksiserfaringar og eigen yrkesutøving.

Det blir lagt opp til at arbeidet med masteroppgåva skal starte tidleg i studiet. Presentasjon og diskusjon av eige masterprosjekt vil difor stå sentralt i studiet, samt respons til framlegg frå medstudentar. Arbeidskrav varier mellom dei ulike emna og er gjort greie for i dei enkelte emneplanane.

Samlingsdatoar for våren 2024

Det er mogleg å søkje støtte frå UDIR

Vil du studere meir?

Studiet kvalifiserer til opptak til doktorgradsutdanningar.

Opptakskrav

Fullført og bestått lærar- eller yrkesfaglærarutdanning som kvalifiserer for undervisning i grunnopplæring og/eller vidaregåande opplæring. Du må i tillegg oppfylle følgande krav avhengig av studieretning:  

  • Matematikk og naturfag: Minst 60 studiepoeng i matematikk eller naturfag 
  • Samfunnsfag og religion: Minst 60 studiepoeng i eit samfunnsvitskapleg fag, historie eller religion/KRLE 
  • Kroppsøving og mat og helse: Minst 60 studiepoeng i anten kroppsøving eller mat og helse 
  • Andre- og framandspråksdidaktikk: Minst 60 studiepoeng i anten norsk eller engelsk 
  • Yrkesdidaktikk: Yrkesfaglærarutdanning, eller PPU for yrkesfag med bakgrunn i anten fag-/svennebrev eller profesjonsretta bachelorgrad  

Fordjupingskravet dannar grunnlaget for val av spesialisering i masterstudiet. I søknaden må du opplyse om kva for eit 60-poengsfag du vil arbeide vidare med i masterstudiet.  

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Med ein master i didaktiske praksisar kan du kome tilbake til jobben din med auka fagleg kompetanse. Masterstudiet kvalifiserer også til ein forskande praksis og til å initiere og gjennomføre utviklingsarbeid i skulen eller på arbeidsplassen.

Alle utdanninger innen