Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. mars 2023.

Om studiet

Kvifor velje master i didaktiske praksisar?

Med master i didaktiske praksisar kan du som lærar styrke din faglege, pedagogiske og didaktiske tryggleik i møte med framtidas skule.

Studiet er tilrettelagt for lærarar og andre som jobbar med fag- eller yrkesopplæring, og som vil studere på deltid. Alle søkarar får tildelt studiestad Bergen, men det kan også vere samlingar på dei andre campusane ved Høgskulen på Vestlandet i løpet av studieprogrammet.

Utdanninga er profesjonsretta og tek utgangspunkt i arbeidsfeltet ditt som lærar og dei gjeldande læreplanane for skulen. Startar du våren 2023, kan du velje spesialisering i eit av desse fagområda:

 • Samfunnsfag og KRLE
 • Kroppsøving, mat og helse
 • Matematikk (avlyst 2023)
 • Yrkesdidaktikk
 • Andre- og framandspråksdidaktikk

Her blir praksiskunnskapar og -erfaringar knytt saman med teoretisk kunnskap, noko som gir eit godt grunnlag for forskingsbasert yrkesutøving og profesjonell utvikling.

Studiets oppbygging

Samlingsbasert og nettbasert

Masterstudiet har både samlingsbasert og nettbasert undervisning. Det er lagt opp til varierte arbeidsformer både når studentane er samla fysisk eller på nett og når studentane arbeider på eiga hand. Studiet stiller høge krav til sjølvstende og eigenaktivitet gjennom seminar, presentasjonar, skriving av tekstar og rettleiing, samt refleksjon og dialog om praksiserfaringar og eigen yrkesutøving.

Det blir lagt opp til at arbeidet med masteroppgåva skal starte tidleg i studiet. Presentasjon og diskusjon av eige masterprosjekt vil difor stå sentralt i studiet, samt respons til framlegg frå medstudentar. Arbeidskrav varier mellom dei ulike emna og er gjort greie for i dei enkelte emneplanane.

Samlingsdatoar våren 2023

Det er mogleg å søkje støtte frå UDIR

Vil du studere meir?

Studiet kvalifiserer til opptak til doktorgradsutdanningar.

Opptakskrav

Fullført og bestått lærarutdanning eller yrkesfaglærarutdanning med 60 studiepoeng i det faget søkaren har valt som studieretning (gjeld ikkje yrkesdidaktikk). Sjå elles studieplan for utfyllande informasjon. Realkompetansevurdering kan skje. Vidareutdanningsemne på til saman 60 studiepoeng, der opptakskravet er fullført grunnutdanning, kan godskrivast. Fordjupingskravet dannar grunnlaget for val av spesialisering i masterstudiet. Du må opplyse om kva for eit 60-poengsfag du vil arbeide vidare med i masterstudiet.

 • Matematikk: krav om minst 60 studiepoeng i matematikk
 • Samfunnsfag og religion: krav om minst 60 studiepoeng i anten samfunnsvitskaplege fag eller religion/KRLE
 • Kroppsøving og mat og helse: krav om minst 60 studiepoeng i anten kroppsøving eller mat og helse.
 • Andre- og framandspråksdidaktikk: krav om minst 60 studiepoeng i anten norsk eller engelsk.
 • Yrkesdidaktikk: Yrkesfaglærarutdanning kan erstattast av følgjande utdanningar:
  • Fagbrev + 4 års praksis i faget + 2 års yrkesteoretisk utdanning + ettårig PPU for yrkesfag.
  • Annan 3-årig yrkes- eller profesjonsretta bachelorutdanning, eller anna yrkes- eller profesjonsrettet utdanningsløp tilsvarende bachelornivå + PPU
  • Det er elles eit krav at studenten er i arbeid kor yrkesopplæring, fagopplæring, kompetanseutvikling, fagutvikling og verdiskaping i arbeidslivet inngår.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Med ein master i didaktiske praksisar kan du kome tilbake til jobben din med auka fagleg kompetanse. Masterstudiet kvalifiserer også til ein forskande praksis og til å initiere og gjennomføre utviklingsarbeid i skulen eller på arbeidsplassen.

Alle utdanninger innen