Fakta

Sted:
Haugesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 203002

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Kva skjer når ein brann bryt ut? Korleis utvikar den seg og korleis kan vi redusere konsekvensane av brann? Som branningeniør er du med på å sikre liv gjennom ulike førebyggande tiltak.

Har du nokon gong tenkt på kor lang tid det tar å evakuere mange menneske ut frå eit stort bygg? Er det tilstrekkeleg med rømingsvegar? Er bygget designa slik at både menneske og omgjevnader kan sikrast på ein effektiv og god måte?

Branningeniørar er spesialiserte sikkerheitsingeniørar. Kjerneoppgåva for branningeniøren er å planlegge og sette i verk førebyggande tiltak som hindrar og reduserer konsekvensane av brann. Som branningeniør er du med på å skape auka sikkerheit i samfunnet gjennom å kartlegge, analysere og sette i verk viktige brannførebyggande tiltak.

I Norge er det stor mangel på branningeniørar. HVL er den einaste utdanningsinstitusjonen i landet som tilbyr denne utdanninga, og kompetansen du får er difor svært unik og etterspurt. Både rådgjevingsfirma, branntekniske firma, eller førebyggande avdelingar i brannvesenet treng kvalifiserte medarbeidarar som kan utvikle nye løysingar og skape berekraftige bygg for framtida.

Etter fullført bachelorgrad kan du i tillegg vidareutvikle kompetansen din med ein master i brannsikkerheit ved HVL og få fleire spennande karrieremoglegheiter.

Korleis er undervisninga?

Sentrale tema i utdanninga er branndynamikk (det vil seie korleis ein brann oppfører og utviklar seg), risikoanalyser, bygningsteknologi, brannsikkerheit i design av bygg, beredskapsleiing og sløkkesystem.

Utdanninga er organisert gjennom forelesingar, gruppearbeid, bedriftsbesøk, lab og rettleiing.

Vi har også eit eige brannlaboratorium i høgskulebygget der vi utfører øvingar og testar.

Det blir òg opna for studieturar i inn- og utland.

Studiets oppbygging

Vil du studere meir?

Etter fullført bachelorgrad kan du søke opptak til ulike mastergrader og vidareutdanningar innan ingeniørfag både nasjonalt og internasjonalt. Ved HVL kan du ta master i brannsikkerheit og dermed bli enno meir aktuell for sikkerheitsrelaterte jobbar i privat og offentleg næring.

Utveksling

Vi har etablerte program og samarbeidsavtalar med utdanningsinstitusjonar over heile verda. Dette gjer at opphaldet i utlandet blir godkjent som ein del av studiet ditt ved HVL, og du taper dermed ikkje tid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, Matematikk R1+R2 og Fysikk 1

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Manglar du Matematikk R1/R2 og/eller Fysikk 1? Les meir om Tresemesterordninga (TRESS) 

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Mange ferdigutdanna branningeniørar arbeider med brannsikring i byggnæringa gjennom ulike rådgjevingsfirma. Du finn også spennande oppgåver som brannbefal i brannvesenet si førebyggande avdeling, eller du kan jobbe med brannsikring i industri- og offshorenæringa og teknisk sikkerheit.

Utveksling

Australia | Victoria University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10101

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Storbritannia og Nord-Irland | Glasgow Caledonian University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10263

Tyskland | Otto von Guericke University of Magdeburg | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10253

USA | University of New Haven | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10278

Alle utdanninger innen