Fakta

Sted:
Haugesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 14. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 203002

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. mars 2023.

Om studiet

Kvifor bli branningeniør?

Branningeniørar er spesialiserte sikkerheitsingeniørar. Kjerneoppgåva for branningeniøren er å planlegge og sette i verk førebyggande tiltak som hindrar og reduserer konsekvensane av brann. Som branningeniør er du med på å skape auka sikkerheit i samfunnet gjennom å kartlegge, analysere og sette i verk viktige brannførebyggande tiltak.

HVL har Noregs einaste branningeniørutdanning! Det er stor mangel på branningeniørar, og ved å ta denne utdanninga blir du ettertrakta og sikra ein god jobb.

Sentrale tema i branningeniørutdanninga er branndynamikk (det vil seie korleis ein brann oppfører og utviklar seg), risikoanalyser, bygningsteknologi, brannsikkerheit i design av bygg, beredskapsleiing og sløkkesystem.

Kor lang tid det tar å evakuere mange menneske ut frå eit stort bygg? Er det tilstrekkeleg med rømingsvegar? Er bygget designa slik at både menneske og omgjevnader kan sikrast på ein effektiv og god måte?

Du kan studere bachelor i branningeniør på heiltid ved campus Haugesund.

Dekker du ikkje opptakskravet?

Viss du har generell studiekompetanse, men manglar matte og fysikk så kan du ta tresemesterordninga (TRES). Du tar matte på sommaren, og fysikk på hausten medan du startar på ingeniørutdanninga. Les meir om TRES.

TRES tar du på tre år, så du mistar ikkje noko tid!

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Undervisninga varierer mellom forelesingar, gruppearbeid, bedriftsbesøk, lab og rettleiing.

Vi har også eit eige brannlaboratorium i høgskulebygget der vi utfører øvingar og testar.

Det blir opna for studieturar i inn- og utland.

Utveksling

Vi har etablerte program og samarbeidsavtalar med utdanningsinstitusjonar over heile verda som gjer at opphaldet i utlandet blir godkjent som ein del av studiet ditt ved HVL.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, Matematikk R1+R2 og Fysikk 1

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Les meir om våre forkurs her.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Som ferdigutdanna branningeniør kan du jobbe

  • i branntekniske firma
  • i byggnæringa gjennom ulike rådgjevingsfirma
  • i brannvesenet si førebyggande avdeling
  • med brannsikring og teknisk sikkerheit i industri- og offshorenæringa

Lønn: Kva tener ein branningeniør?

I følgje utdanning.no tener ein branningeniør i gjennomsnitt 703 800 kroner i året.

Utveksling

Australia | Victoria University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10101

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Tyskland | Otto Von Guericke University of Magdeburg | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10253

Alle utdanninger innen