Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Vil du utvikle kompetansen din slik at du kan møte morgendagens utfordringer i barnevernsfeltet?

Hvorfor studere barnevernsarbeid ved HVL?

Du kan ta studiet på heltid (2 år) eller på deltid (4 år). Om du er heltidsstudent tar du 30 studiepoeng per semester, mens på deltid tar du 15 studiepoeng.

I barnevernsarbeid tilegner du deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse som styrker deg i arbeidet med komplekse barnevernssaker. Du lærer om barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, og om hvilke forhold i samfunnet som særlig har betydning for barn, unge og familiers velferd og hverdagsliv.

Masterprogrammet er samlingsbasert med fysiske samlinger i Bergen og digitale seminar mellom samlingene. Studiet er tilrettelagt for studenter fra hele landet.  Det er lagt opp til tre samlinger over tre dager og tre digitale samlingsdager per 15 studiepoeng.

Du kan studere barnevernsarbeid ved campus Bergen. Utdanningen er en studieretning i master i sosialvitenskap.

Hva kan du jobbe med? 

Master i barnevernsarbeid kvalifiserer til stillinger i kommunalt og statlig barnevern, der det fra 2031 stilles krav om masterutdanning. Utdanningen er også relevant for arbeid på andre arenaer der du arbeider med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Studiet kvalifiserer i tillegg til arbeid i ulike kompetansemiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Hva lærer du?

Ved å studere barnevernsarbeid lærer du om

  • hvordan sosial ulikhet kan bidra til marginalisering og utenforskap og hvilke betydning dette kan ha for barn, unge og familiers hverdagsliv.
  • hvordan det kan legges til rette for deltakelse og utøvelse av medborgerskap for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, samt sikre barn, unge og familiers rett til informasjon og medvirkning i barnevernet.
  • å kunne foreta forsvarlig juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøvelse, og dokumentere vurderinger og beslutninger.
  • vurdere sammenhengen mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, forskning og relevant rettspraksis.
  • å reflektere kritisk over egen praksis, samt vurdere sammenhenger mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, forskning og relevant rettspraksis.
  • hvordan innovasjon og fagutvikling og vilkår for utvikling og endring av praksiser i barnevernsfeltet.
  • hvordan du kan igangsette og lede fagutviklingsprosjekt, samt kunne designe og gjennomføre forskning.

Har du tatt videreutdanningen vurdering av barnets beste, kan du søke om innpass for 30 studiepoeng.

Utveksling 

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester.

Vil du studere mer?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som Helse funksjon og deltakelse og Ansvarleg innovasjon og regional utvikling. 

Alle utdanninger innen