Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 21. august
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

1. juni 2023.

Om studiet

Vil du utvikle kompetansen din slik at du kan møte morgendagens utfordringer i barnevernsfeltet?

Hvorfor studere barnevernsarbeid ved HVL?

I barnevernsarbeid tilegner du deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse som styrker deg i arbeidet med komplekse barnevernssaker. Du lærer om barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, og om hvilke forhold i samfunnet som særlig har betydning for barn, unge og familiers velferd og hverdagsliv.

Man kan studere barnevernsarbeid ved campus Bergen.

Hva kan du jobbe med?

Master i barnevernsarbeid kvalifiserer til stillinger i kommunalt og statlig barnevern, der det fra 2031 stilles krav om masterutdanning. Utdanningen er også relevant for arbeid på andre arenaer der du arbeider med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Studiet kvalifiserer i tillegg til arbeid i ulike kompetansemiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Innhold i studiet

I barnevernsarbeid lærer du om:

  • hvordan sosial ulikhet kan bidra til marginalisering og utenforskap og hvilke betydning dette kan ha for barn, unge og familiers hverdagsliv.
  • hvordan det kan legges til rette for deltakelse og utøvelse av medborgerskap for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, samt sikre barn, unge og familiers rett til informasjon og medvirkning i barnevernet.
  • å kunne foreta forsvarlig juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøvelse, og dokumentere vurderinger og beslutninger.
  • vurdere sammenhengen mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, forskning og relevant rettspraksis.
  • å reflektere kritisk over egen praksis, samt vurdere sammenhenger mellom samfunnsmandat, politiske diskurser, forskning og relevant rettspraksis.
  • hvordan innovasjon og fagutvikling og vilkår for utvikling og endring av praksiser i barnevernsfeltet.
  • hvordan du kan igangsette og lede fagutviklingsprosjekt, samt kunne designe og gjennomføre forskning.

Master i barnevernsarbeid startet opp ved HVL høsten 2022. Det er en av tre studieretninger på masterprogrammet Sosialvitenskap, og fyller kravene til master i barnevernsarbeid.

Har du tatt videreutdanningen Vurdering av barnets beste, kan du søke om innpass for 30 studiepoeng.

Vil du studere mer?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som Helse funksjon og deltakelse og Ansvarleg innovasjon og regional utvikling.

Utveksling

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester.

Opptakskrav

  • Bachelorgrad som gir yrkestittel sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog.
  • Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C

eller:
Annen helsefaglig, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitenskapelig bachelorgrad og minst ett års relevant yrkeserfaring fra arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C.

Opptakskravet er i tråd med forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid.

Søknadskode: 3062