Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 21. august
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

6. juni 2023.

Om studiet

Over halvparten av barn som er innlagt på sykehus i Norge, er yngre enn fire år. Barn er ikke små voksne, og du må ha spesialkunnskap for å ta vare på denne pasientgruppen. En barnesykepleier arbeider blant annet på barneavdelinger, avdeling for nyfødte og poliklinikker.

Hvorfor studere barnesykepleie?

Barnesykepleierens kompetanse er et viktig bidrag til mestring og god livskvalitet for det enkelte barn og foreldre, samt innen helsefremmende og forebyggende arbeid og tverrprofesjonelt samarbeid.

Du kan studere barnesykepleie ved campus Bergen.

En barnesykepleier skal kunne ivareta akutt og /eller kritisk syke barn i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag og skal kunne bistå barn og deres pårørende i et høyteknologisk miljø innen spesialist og kommunehelsetjenesten.

Helsetjenesten trenger flere spesialsykepleiere som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Fullført utdanning på 120 studiepoeng gir mastergrad i barnesykepleie og kvalifiserer for arbeid som barnesykepleier med handlingskompetanse til å gjennomføre forsknings- eller kvalitetsarbeid, samt kompetanse til å drive og utvikle kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

Studenter som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført videreutdanning i barnesykepleie og kvalifiserer også til arbeid som barnesykepleier, samt til å medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

Barnesykepleie er en spesialisering innen master i spesialsykepleie, og du finner studieplan og emneplan for barnesykepleie på siden til master i spesialsykepleie.

Hva kan du jobbe med?

Barnesykepleieren arbeider på barneavdelinger, voksenavdelinger med barneenhet, avdeling for nyfødte, poliklinikker og med undervisning og ledelse.

Utdanningen gjør deg kvalifisert til å jobbe

  • i kommune- og spesialisthelsetjenesten
  • som spesialsykepleier med særskilt fagansvar.

Du blir også bedre kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og du får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

Lønn: Hva tjener en spesialsykepleier?

Ifølge Utdanning.no tjener en spesialsykepleier i gjennomsnitt 651 000 kroner. Les mer om lønnstatistikk for barnesykepleie på utdanning.no.

Praksis

Du kan ta master i spesialsykepleie med spesialitet barnesykepleie i Bergen, men det kan bli aktuelt med praksis utenfor nærregionen.

Hvordan er undervisningen?

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger.

Kritisk tenkning, analyse sammenhenger mellom fagforståelse og avansert fagutøvelse blir vektlagt. Det samme er formidling skriftlig og muntlig med opposisjon. Du vil lære å søke og bruke best tilgjengelige kunnskap.

Noe undervisning er digital, og det blir lagt opp til dialog og samarbeid med studenter på andre campuser.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island og Færøyene.

Opptakskrav

Kvote:
Inntil 50% av studieplassene er satt av til søkere i regional kvote.
For å ha rett til å konkurrere om plass i kvoten må du i tillegg til opptakskravet dokumentere:

  • Minst 1 års yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.
  • At du er ansatt som sykepleier i helseforetak/kommune i nærregionen til Helse Bergen. Attesten må være utstedt i søknadsåret.*

*Se nettside med oversikt over kommuner som regnes som “tilhørende” de ulike helseforetakene.

Søknadskode: 3017

Poengutregning:
Merk at det ikke blir gitt praksispoeng ved opptak til dette studiet, kun karakterpoeng og utdanningspoeng. Det gjelder både ordinær kvote og den regionale kvoten.

Opptaksinformasjon

Alle utdanninger innen