Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 203045

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi er en ingeniørutdanning ved HVL som gir deg kunnskap til å utvikle produkter og nye løsninger, basert på bærekraftige og sirkulære produksjonsprosesser.

Hvorfor studere bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi? 

Naturressursene på jorden er under press. Utvikling av produkt og løsninger må gi vesentlig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag, og vekst og utvikling må skje innenfor naturens tålegrenser. Denne omstillingen blir ofte omtalt som det grønne skiftet. 

Men hvilke forretningsmodeller, metoder og teknologi trenger vi for å møte nye krav til bærekraftig produksjon? 

Denne ingeniørutdanningen gir deg kunnskap til å utvikle og iverksette nye løsninger, slik at samfunnet har sikker tilgang til varer og tjenester som er basert på bærekraftige og sirkulære produksjonsprosesser.

Sirkulærøkonomi er et viktig ingeniørfag som ikke handler om renter eller økonomi, men om hvordan produkt, materialer og ressurser kan holdes i kretsløpet og sirkulere som en del av den globale ressursøkonomien. Det handler om økodesign, reparasjon, redesign, restaurering og gjenbruk. Kanskje kan vi lage nye produkt av gamle?

Sirkulærøkonomi handler også om hvordan du driver en bedrift. I dette studiet lærer du om nye forretningsmodeller som bygger på andre prinsipper er det som er vanlig i dag, nemlig kjøp, bruk og kast.

I løpet av studiet lærer du både om produktutvikling, bærekraftsanalyser, levesyklusanalyser og sirkulære prosesser. I tillegg lærer du de tradisjonelle fagene innen mekaniske ingeniørfag.

Gjennom studiet får du grunnleggende ingeniørkompetanse som er felles for de ulike ingeniørfagene. Slik gir utdanningen deg evne til å omstille deg til stadig nye arbeidsoppgaver og du kan jobbe i mange ulike bransjer.

Underveis i studiet kan du dessuten få god støtte fra linjeforeningen. Det er en forening for alle studenter på utdanningen på tvers av årskullene.  Linjeforeiningen skaper et godt læringsmiljø og organiserer både sosiale og faglige arrangement.

Hvordan foregår undervisningen? 

Arbeids- og undervisningsformene varierer noe fra emne til emne. Det blir en blanding av forelesninger, gruppearbeid, praktisk arbeid i laboratorium, i tillegg selvstudium. Ved gruppearbeid og laboratoriearbeid er det krav om fysisk oppmøte. I studiet benytter vi ulike IT- og beregningsverktøy.

Noen av fagene har skriftleg eksamen, mens andre fag har mappevurdering eller muntlig eksamen.

I 5. semester kan du velge mellom ulike valgemner. I siste semester skriver du bacheloroppgave sammen med en eller to medstudenter. Det kan være en oppgave fra en produksjonsbedrift, eller et firma som ønsker å bli mer effektive. Du kan også bli med på forskningsarbeid ved HVL

Laboratorium

Instituttet har flere laboratorium som vi benytter oss av. Blant annnet har vi et maskinverksted som vi bruker til dreiing, fresing, plasmakjæring og sveising. Vi har også mange andre  laboratorium som kan brukes til bachelorprosjekt, som for eksempel motorlaboratorium og Marinlab. Vi har også 3D-scanner og 3D-printer hvor ulike modeller kan konstrueres og bygges.

Studiets oppbygging

Vil du studere videre?

Ved HVL kan du gå videre på mastergrad i bærekraftig energiteknologi (fra 2022), master i ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping, eller master i brannsikkerhet. Du kan også søke opptak til mastergrader nasjonalt og internasjonalt innen produksjon, sirkulærøkonomi, industrial engineering eller system engineering.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Utdanningen legger til rette for at du kan ta et semester ved eit universitet eller en høgskole i utlandet. I 5. semester kan du i stedet for å ta valgfag ved HVL, reise på utveksling til institusjonene som du finner i listen under.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, Matematikk R1+R2 og Fysikk 1

Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og Fysikk 1 i tillegg.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med en fullført bachelorgrad i bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi har du mange muligheter. Du kan jobbe i private virksomheter, i byggenæringen, i ulike produksjonsbedrifter, eller du kan jobbe i offentlig forvaltning. Du kan også jobbe med innovasjon og nyskaping, og utvikle nye bedrifter.

Jobbene kan omfatte en hel rekke ulike oppgaver, for eksempel produksjon, produksjonsledelse, kvalitetsledelse, vedlikeholdsledelse, prosjektledelse, produktutvikling og design, forskning og utvikling. 

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | University of the Sunshine Coast | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

New Zealand | Auckland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Polen | Cracow University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=740

Spania | Polytechnic University of Valencia | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=776

Storbritannia og Nord-Irland | University of Strathclyde | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=798

Tyskland | Kempten University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10516

USA | San Diego State University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

Alle utdanninger innen