Fakta

Sted:
Førde
Haugesund
Stord
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 6. september
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

2. desember 2022.

Om studiet

Fra høsten 2023 kan du for første gang ta utdanningen ved campus Bergen. Studiet er gratis, og arbeidsgiveren din kan søke lønnstilskudd fra Helsedirektoratet. Master i avansert klinisk allmennsykepleie startet opp ved HVL i 2021.

Hvorfor studere avansert klinisk allmennsykepleie?

Mange kommuner opplever et økende antall pasienter med langvarige og sammensatte behov for helsetjenester. Masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie er opprettet for å hjelpe kommunene å ivareta pasienter med komplekse behov. Med dette masterprogrammet blir du kvalifisert for arbeid med pasienter i alle aldre, med både akutte og langvarige helseproblemer.

Som spesialist i allmennsykepleie bidrar du til helhetlige pasientforløp, trygge tjenester, innovasjon, forbedringsarbeid og brukerinvolvering. Du styrker kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og samhandlingen med og om den enkelte pasient og bruker.

I studiet lærer du: 

Masterprogrammet følger de nasjonale kravene til faglig innhold og omfang i Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. 

Studiets oppbygging

Praksis

I praksisemnet vil du få øvelse i å bruke kunnskapene og ferdighetene du har fått fra alle de gjennomgåtte emnene. Det innebærer å beslutte og gjennomføre sykepleietiltak, iverksette tiltak i samarbeid med andre og følge opp etter at diagnostikk og behandling er fastsatt. I tillegg får du øvelse i å ha en ledende rolle, og veilede og undervise personell og studenter i komplekse pasientsituasjoner.

Hvordan er undervisningen?

Studiet er samlingsbasert med en klasse i Førde, en klasse på Stord/Haugesund og fra høsten 2023 en klasse i Bergen. Undervisningen er lagt opp med studentaktive samlinger, forelesninger, seminarer med studentframlegg og diskusjon, gruppearbeid, øvingsoppgaver og simuleringsarbeid.

Timeplan

Samlinger på Stord/Haugesund og Førde høsten 2022:

  • Uke 36 
  • Uke 39
  • Uke 46

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/ Se informasjon om medisinsk testing.

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Hva kan du gjøre etter master i avansert klinisk allmennsykepleie?

Etter fullført studieløp kan du søke Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning. Du kvalifiserer for arbeid med pasienter i alle aldre med akutte og langvarige helseproblemer.

Du blir også kvalifisert til opptak til doktorgradsprogram ved HVL, og til undervisning, utviklingsarbeid og annen virksomhet hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og produksjon av ny kunnskap.

Les mer om Avansert klinisk sykepleie på Helsedirektoratet sine sider.

Alle utdanninger innen