Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Førde
Haugesund
Stord

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Som spesialist i allmennsykepleie får du kompetanse for framtidens helse- og omsorgstjenester.

Hvorfor studere avansert klinisk allmennsykepleie?

Som spesialist i allmennsykepleie vil du ha en sentral rolle i framtidens helsevesen. Du bidrar til helhetlige pasientforløp, trygge tjenester, innovasjon, forbedringsarbeid og brukerinvolvering. Du styrker kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og samhandlingen med og om den enkelte pasient og bruker.

Arbeidsgiveren din kan søke lønnstilskudd fra Helsedirektoratet (Ordningen vil bli videreført i 2022).

Hva lærer du?

  • Klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse
  • Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning
  • Faglig ledelse og koordinering
  • Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon

Masterprogrammet følger de nasjonale kravene til faglig innhold og omfang i Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. 

Studiets oppbygging

Hvordan er undervisningen?

Studiet er samlingsbasert med en klasse i Førde, og en klasse i Stord/Haugesund. Undervisningen er lagt opp med studentaktive samlinger, forelesninger, seminarer med studentframlegg og diskusjon, gruppearbeid, øvingsoppgaver og simuleringsarbeid.

Timeplan

Samlinger på Stord/Haugesund og Førde høsten 2022:

  • Uke 36 
  • Uke 39
  • Uke 46

Praksis

I praksisemnet vil du få øvelse i å bruke kunnskapene og ferdighetene du har fått fra alle de gjennomgåtte emnene. Det innebærer å beslutte og gjennomføre sykepleietiltak, iverksette tiltak i samarbeid med andre og følge opp etter at diagnostikk og behandling er fastsatt. I tillegg får du øvelse i å ha en ledende rolle, og veilede og undervise personell og studenter i komplekse pasientsituasjoner.

Bakgrunn

Masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie er opprettet for å hjelpe kommunene å ivareta pasienter med komplekse behov. 

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i sykepleie med et karaktersnitt på minst C

Norsk autorisasjon som sykepleier med minimum to år klinisk praksis (100 %) som sykepleier de siste seks år. Deltidsstilling regnes om til heltid.

Karrieremuligheter

Hva blir du kvalifisert for?

Etter fullført studieløp kan du søke Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning. Du kvalifiserer for arbeid med pasienter i alle aldre med akutte og langvarige helseproblemer.

Du blir også kvalifisert til opptak til doktorgradsprogram ved HVL, og til undervisning, utviklingsarbeid og annen virksomhet hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og produksjon av ny kunnskap.

Les mer om Avansert klinisk sykepleie på Helsedirektoratet sine sider.

Alle utdanninger innen