Fakta

Sted:
Førde
Haugesund
Bergen
Stord
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere avansert klinisk allmennsykepleie?

Mange kommuner opplever et økende antall pasienter med langvarige og sammensatte behov for helsetjenester. Masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie er opprettet for å hjelpe kommunene å ivareta pasienter med komplekse behov. Med dette masterprogrammet blir du kvalifisert for arbeid med pasienter i alle aldre, med både akutte og langvarige helseproblemer.

Som spesialist i allmennsykepleie bidrar du til helhetlige pasientforløp, trygge tjenester, innovasjon, forbedringsarbeid og brukerinvolvering. Du styrker kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og samhandlingen med og om den enkelte pasient og bruker.

I studiet lærer du: 

Masterprogrammet følger de nasjonale kravene til faglig innhold og omfang i Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. 

Studiets oppbygging

Praksis

I praksisemnet vil du få øvelse i å bruke kunnskapene og ferdighetene du har fått fra alle de gjennomgåtte emnene. Det innebærer å beslutte og gjennomføre sykepleietiltak, iverksette tiltak i samarbeid med andre og følge opp etter at diagnostikk og behandling er fastsatt. I tillegg får du øvelse i å ha en ledende rolle, og veilede og undervise personell og studenter i komplekse pasientsituasjoner.

Innhold i studiet

Studiet er samlingsbasert med klasser i Førde, Haugesund og Bergen. Undervisningen er lagt opp med studentaktive samlinger, forelesninger, seminarer med studentframlegg og diskusjon, gruppearbeid, øvingsoppgaver og simuleringsarbeid.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med? 

Etter fullført studieløp kan du søke Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning. Du kvalifiserer for arbeid med pasienter i alle aldre med akutte og langvarige helseproblemer.

Du blir også kvalifisert til opptak til doktorgradsprogram ved HVL, og til undervisning, utviklingsarbeid og annen virksomhet hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og produksjon av ny kunnskap.

Les mer om Avansert klinisk sykepleie på Helsedirektoratet sine sider.

Alle utdanninger innen