Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 19. august
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Andrespråkspedagogikk rettar seg mot lærarar i grunnskulen. Fokuset i studiet er på lærararbeid med elevar som ikkje har norsk som morsmål og som har hatt relativ kort skulegang til no i Noreg.

Kvifor studere Andrespråkspedagogikk?

Andrespråkspedagogikk gir innsikt i korleis menneske lærer eit nytt språk og kva utfordringar dei kan møte undervegs. Dette gjer det enklare for deg som er lærar å tilpasse undervisninga for å møte individuelle behov.

Korleis er studien bygd opp?

Andrespråkspedagogikk består av to 15-studiepoengsemne:

  1. Andrespråkspedagogikk 1
  2. Andrespråkspedagogikk 2 (fordjuping)

Kva lærer du?

Ved å gjennomføre denne vidareutdanninga vil du lære om:

  • Tospråklegheit og andrespråkslæring, mellomspråk og mellomspråkutvikling.
  • Fleirkulturell undervisning og skule.
  • Lese- og skriveopplæring for minoritetselevar, grunnleggande ferdigheiter.
  • Norsk språk i komparativt perspektiv.
  • Arbeid med munnleg norsk og munnlege sjangrar når norsk er andrespråket.
  • Utvikling av ordtilfang og lesing av fagtekstar.
  • Litteraturundervisning og litterær samtale når norsk er andrespråket.

Målgruppe

Utdanninga passer for deg som arbeider som lærar i grunnskulen og har lærarutdanning. 

Opptakskrav

Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være tilsett i ei lærarstilling.

Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvike dersom du berre manglar faget du søker på, for å få fullført lærarutdanninga di.

Om du søker dispensasjon frå opptakskravet, må det foreligge  stadfesting frå tidlegare studiestad om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avslutta lærarutdanning.

Meir om søknadsprosessen