Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Oppstart: 13. september
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

26. november 2022.

Om studiet

Aktiv omsorg skal bidra til å fremje meistring, kvardagsrehabilitering, positive opplevingar, sosial deltaking, og helse. Studiet legg vekt på kunnskap om bevegelse, naturopplevingar og deltaking.

MT501 kan også søkast som enkeltemne i tidsperioden 1. november til 1. desember.

Føremålet med utdanninga er å imøtekomme behovet for auka kompetanse om folkehelse, bevegelse, naturoppleving og deltaking for å styrke helse, sosial fungering og livsmeistring.

Studiet passar for ulike yrkesgrupper i offentleg og privat sektor t.d. tilsette innan helse- og sosialomsorga, lærarar (barnehage/grunnskule) og spesialisthelsetenesta.

Du lærer om:

  • bevegelse og naturopplevingar som reiskap i eiga yrkesutøving
  • faglege problemstillingar med utgangspunkt i kva eit aktivt liv har å seie for å fremme livskvalitet og helse
  • relasjonskompetanse, nettverk og tverrprofesjonelt samarbeid
  • teoriar og ulike faglege tilnærmingar innan bevegelse og naturopplevingar, og arbeide sjølvstendig med å planleggje og setje i verk tiltak/prosjekt som legg til rette for aktiv deltaking
  • å kunne anvende ulike typar kunnskap for å treffe grunngjevne val for tiltak

Studiets oppbygging

Organisering

Aktiv omsorg; bevegelse, naturopplevingar og deltaking er ei vidareutdanning på 30 studiepoeng. Den er bygd opp av to emne på 15 studiepoeng:

Emna MT500 og MT501 kan og inngå som emne i fleire masterutdanningar. Les om korleis du kan søke om innpass.

Kvart emne har tre samlingar à fire dagar ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal.

Samlingar

Våren 2023 vert det samlingar for emnet MT501 i veke 3, 9 og 17.

Veke 3 og 17 er tysdag – fredag
Veke 9 er tysdag-torsdag + halv dag digitalt onsdag 8. februar

Korleis er undervisninga?

Undervisninga er lagt opp med ein kombinasjon av førelesingar, digitale undervisnings- og læringsformer, aktivitetar, arbeid i grupper og seminar med rettleiing. I tillegg skal du gjere arbeidsoppgåver mellom samlingane. Canvas vert nytta som elektronisk læringssystem.

Vil du studere meir?

Dei to emna i vidareutdanninga kan saman, eller kvar for seg gå inn som valfrie emne/studiepoeng i mastergradsstudia:

Alle utdanninger innen