Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Oppstart: 29. august
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Vil du lære meir om korleis du kan bruke friluftsliv og fysisk aktivitet i arbeid med menneske i ulike livssituasjonar? I utdanninga får du kompetanse om folkehelse, aktivitet, naturopplevingar og deltaking for å styrke helse og livsmeistring.

Kvifor studere Aktiv omsorg?

Fysisk aktivitet og bruk av naturen bidreg til helse og livskvalitet for menneske i alle aldrar. I utdanninga lærer du korleis du kan tilpasse aktivitet og nærfriluftsliv til menneske med ulike behov. Studiet legg vekt på tverrfagleg erfaringsdeling og samarbeid. Du lærer å anvende teori og praktiske verktøy i din arbeidskvardag, slik at du kan setje i gang tiltak/prosjekt allereie under utdanninga.

Korleis er studien bygd opp?

Aktiv omsorg er ei vidareutdanning på 30 studiepoeng. Den er bygd opp av to emne på 15 studiepoeng:

Kva lærer du?

Ved å gjennomføre denne vidareutdanninga vil du lære om:

  • bevegelse og naturopplevingar som reiskap i eiga yrkesutøving
  • kva eit aktivt liv har å seie for å fremme livskvalitet og helse, også i eit fleirkulturelt perspektiv
  • relasjonskompetanse, nettverk og tverrprofesjonelt samarbeid
  • teoriar og tilnærmingar innan aktivitet og naturopplevingar
  • sjølvstendig arbeide med å planleggje og setje i verk tiltak/prosjekt som legg til rette for aktiv deltaking
  • arbeide kunnskapsbasert med aktivitet og friluftsliv

Målgruppe

Studiet passar for yrkesgrupper i offentleg og privat sektor til dømes innan helse- og sosialomsorg, skule- og oppvekst og spesialisthelseteneste.

Vil du studere meir?

Dei to emna kan saman, eller kvar for seg, gå inn som valfrie emne/studiepoeng i fleire masterutdanningar hved HVL. Les om korleis du kan søke om innpass. Vidare kan emna inngå i masterstudiet Helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda. 

Studiets oppbygging

.

Opptakskrav

Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, samfunnsfag, folkehelse, idrett, pedagogiske fag.

Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

Søknadskode: 1704

Alle utdanninger innen