Spesialpedagogikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Stor vekt på inkludering og mangfald i skulen og i samfunnet elles har ført til eit aukande behov for spesialpedagogisk kompetanse. Slik kompetanse er viktig både for å utvikle betre tilpassa opplæring for alle i vanleg undervisning og i spesialundervisninga.

Studienivå

Master, 2 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Studiet skal gi studentane brei praktisk, teoretisk og kritisk kunnskap om verksemda i barnehage og skule. Det har som utgangspunkt at all opplæring skal ha inkludering som ideal med ein klar og kritisk vitskapleg og forskingsmessig basis. Målet er å gi kompetanse i ulike faglege tilnærmingar både i ordinær undervisning og i spesialundervisning.

Undervisningsopplegg

Undervisninga er samlingsbasert og lagd til Høgskulen i Volda. Kvart emne går over eit semester med i alt fem samlingar. Det er obligatorisk frammøte på samlingane. E-læringsprogrammet Fronter vert nytta. Studiet og kan gjennomførast som heiltids- eller deltidsutdanning. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4329

Utveksling

Det er opna for at studentane kan ta enkelte emne ved relevante miljø i utlandet. Studentane må sjølve ta initiativ til eit slikt opphald.