Spesialpedagogikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Fleire barn, unge og vaksne står i fare for å bli marginaliserte på grunn av aukande forventningar og krav til individuelle prestasjonar og meistringar. Dette har ført til eit større behov for spesialpedagogisk kompetanse på alle nivå i opplæringssystemet. Slik kompetanse er viktig for å avdekke spesielle behov i opplæringa og for å utvikle opplæringstilbod som er betre tilpassa barn, unge og vaksne som strevar. Det blir lagt stor vekt på inkludering i utdanningsinstitusjonane og i samfunnet elles. Denne kompetansen er viktig både for ordinær opplæring og spesialpedagogiske tilbod. Oversikt over samlingane for studieåret 2020/2021 finn du her.  Du kan søkje på utdanninga frå 1. februar 2020.

Studienivå

Høyere nivå

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Studiet skal gi studentane brei praktisk, teoretisk og kritisk kunnskap om opplæringa i barnehage og skule, med særskild merksemd retta mot spesialpedagogiske tiltak. Målet er å gi kompetanse i ulike faglege tilnærmingar med særleg vekt på å støtte dei barna og elevane som strevar åtferdsmessig og/eller fagleg i opplæringa. Studentane skal også bli vel kjende med dei aktuelle spesialpedagogiske støttesystema. Studiet gir innsikt i institusjonelle, relasjonelle og individuelle utfordringar i opplæringa for å forklare behov for spesialpedagogiske tiltak og i drøfting av slike tiltak. Utgangspunktet er at all opplæring skal ha inkludering som ideal med ein klar og kritisk vitskapleg og forskingsmessig basis.

Undervisningsopplegg

Undervisninga er samlingsbasert og lagd til Høgskulen i Volda. Kvart emne går over eit semester med i alt fem to-dagars samlingar. Det er obligatorisk frammøte på samlingane. E-læringsprogrammet Canvas vert nytta. Studiet og kan gjennomførast som heiltids- eller deltidsutdanning. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Stengt for søking. Søknadskode: 4329

Utveksling

Det er opna for at studentane kan ta enkelte emne ved relevante miljø i utlandet. Studentane må sjølve ta initiativ til eit slikt opphald.