Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

.

Om studiet

Matematikkfaget har i dag høg politisk prioritet. Lærarar som tek vidareutdanning i matematikk er difor etterspurde i skulen. Ved Høgskulen i Volda kan du utvide kompetansen din i dette faget ved å ta deltidsstudium som er spesielt tilrettelagde for yrkesaktive. Studiet har ein kombinasjon av nettundervisning og samlingar. Det er studieavgift på kr 10 000 (kr 5 000 pr. emne), i tillegg til semesteravgift.

Gjennom studiet får du eit didaktisk og fagleg grunnlag for å kunne planleggje, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i matematikk for elevar på 1.-7. årssteg. Du skal få kompetanse til å undervise matematikk i dagens skule, samstundes som du skal kunne vere med å utvikle og forme matematikkfaget i framtida. Faglege tema i studiet er mellom anna tallære, algebra, statistikk, sannsyn, geometri, måling og funksjonsomgrepet. Didaktiske tema er mellom anna læringsteoriar i matematikk, arbeidsmåtar og metodar i klasserommet, begynnaropplæring, matematikkvanskar, vurdering og bruk av IKT i matematikk.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert med to obligatoriske samlingar i Volda kvart semester. Undervisninga vil i hovudsak vere nettleksjonar (i læringsportalen Canvas) som studentane arbeider med asynkront. I tillegg blir det gitt tilbod om frivillige nettmøte som gir mulegheit til sanntidskommunikasjon m.a. med diskusjon og gjennomgang av oppgåver. For å gå opp til eksamen må alle arbeidskrav knytte til emna vere oppfylte. Både didaktiske og matematikkfaglege arbeidskrav inngår. Emnet i haustsemesteret har skriftleg eksamen, i vårsemesteret munnleg eksamen. Eksamen blir gjennomført i Volda.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4055

Anbefalt forhåndskunnskap

Fullført lærarutdanning (allmennlærar, barnehagelærar, faglærar eller PPU)

Alle utdanninger innen