Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

.

Om studiet

Vidareutdanninga gir aktuell kompetanse til leiarar innanfor offentleg og privat sektor. Studiet kan gjennomførast som frittståande vidareutdanning eller kan inngå som valfritt emne i Master i samfunnsplanlegging og leiing og Master i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda. I studiet vert det fokusert på teori og empiri om leiing kombinert med studentane sine eigne leiarerfaringar.

Studentane skal gjennom studiet utvikle: Heilskapleg forståing av leiingsfunksjonen i organisasjonar Kritisk og konstruktiv forståing av korleis modellar og leiingsverktøy kan nyttast for å oppnå målretta utvikling Praktisk og fagleg godt fundert handlingskompetanse i personalutvikling Evne til sjølvstendig refleksjon og læring Les meir om emnet her

Undervisningsopplegg

Undervisninga er samlingsbasert med ein kombinasjon av forelesingar, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Det blir forventa at du driv sjølvstudium mellom samlingane og at dei leverer heimeoppgåver for kommentering. Du får tilgang til eit eige elektronisk klasserom (Canvas) der program for samlingar og førelesingar vert lagt ut. Canvas vert også brukt til oppgåveinnlevering og kommunikasjon med faglærar og medstudentar. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4334

Anbefalt forhåndskunnskap

Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

Alle utdanninger innen