Kommunal økonomi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Emnet er spesielt retta mot tilsette i offentleg sektor, men høver også for folkevalde, journalistar og andre som ynskjer kompetanse og innsikt i dette saksfeltet.

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Om studiet

Studieprogrammet gir kompetanse i økonomisk styring og styringsreiskapar i kommunar. Studentane får kunnskapar om regelverk, rammevilkår og rutinar, til dømes i samband med økonomiplan, årsbudsjett, rekneskap og årsmeldingar. Les meir om emnet her

Undervisningsopplegg

Undervisninga er lagt opp med leksjonar, diskusjonsforum, oppgåveinnlevering, kommunikasjon på e-læringsverktyet Fronter. Endeleg vurdering i emnet skjer på grunnlag av ei heimeoppgåve. Oppgåva blir levert elektroniske gjennom Fronter. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Stengt for søking. Søknadskode: 4016