Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

.

Om studiet

Studiet skal gi deg kunnskap om juridisk metode og dei sentrale rettskjeldene i barnevernretten, mellom anna den europeiske menneskerettskonvensjonen og barnekonvensjonen. Andre sentrale tema er forsvarleg sakshandsaming, rettslege problemstillingar, vilkår for bruk av tvang og tilhøvet mellom barnelov og barnevernslov. Emnet er valfritt inn i Master i barnevernsarbeid (deltid), men er også eit frittståande emne, med pensum som i liten grad overlappar med jusspensum i dei obligatoriske emna i masteren. Meir informasjon om innhald i emne finn du i emneplanen, her. Om du ønskjer å søkje opptak til Master i barnevernsarbeid kan du lese meir om graden her.

Undervisningsopplegg

Tre samlingar ​Kombinasjon av førelesingar og studentaktive læringselement gjennom løysing av oppgåver og arbeid med kasus. Sjølvstudium, seminar og arbeid med individuelle oppgåver og gruppearbeid er viktige arbeidsmåtar i emnet.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Søk 1. november. Søknadskode: 4330

Anbefalt forhåndskunnskap

Fullført bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleiar eller barnevernspedagog Søkarar med anna helsefagleg, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitskapleg utdanning, og minimum eitt års relevant yrkeserfaring frå arbeid med barn unge og familiar i utsette livssituasjonar kan få særskilt vurdering. Det er krav om minst karakteren C i snitt frå bachelorgraden.

Alle utdanninger innen