Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 47.50 (primær)
  • 50.60 (ordinær)
Studieplasser: 55
Søknadskode (SO): 223454

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

9. februar 2024.

Om studiet

Høgskulen i Volda er kjend for å ha ei av Noregs leiande journalistutdanningar, og utdannar journalistar til redaksjonar over heile landet! Du får tilgang til topp moderne fasilitetar med utstyr, tilsvarande det ein finn ute i bransjen. Bachelorutdanninga gir deg ei grundig innføring i journalistikk, slik den vert praktisert i dagens mediehus. Kunnskapsrike og kreative journalistar med ei medviten haldning til yrkesrolla si er etterspurde i bransjen.

Du får god trening i journalistisk arbeid og kunnskap om journalistikk som fag. Som journalist må du vurdere idear og prioritere nyheiter. I tillegg til god allmennkunnskap, er det viktig å kjenne til media si rolle og funksjon i samfunnet, samt nyheitskriterium og nyheitskjelder. I løpet av studiet skal du kunne meistre relevante journalistiske verktøy, teknikkar, sjangrar og uttrykksformer.

Undervisningsopplegg

Undervisninga er organisert i ein kombinasjon av teori og praksis med førelesingar og praktiske oppgåver, enkeltvis og i grupper. Arbeidet varierer frå dei enklaste journalistiske arbeidsteknikkar til meir analyserande og undersøkjande journalistikk. I løpet utdanninga skal du ha fire periodar med obligatorisk praksis. I det siste semesteret blir studentane utplassert i ulike mediebedrifter. Her skal dei inn i ein redaksjon og arbeide som journalistar. Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane. (blir publisert innan 1. mars 2021)

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Samordna opptak. Søknadskode: 223 454

Anbefalt forhåndskunnskap

Utveksling

Studentane kan ta delar av journalistikkutdanninga i utlandet. Vi vil mellom anna rå til utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Belgia, Danmark, Irland, Storbritannia eller Tyskland. Det er også mogleg å ha studieopphald på dei andre nordiske journalistutdanningane.

Alle utdanninger innen