Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

23. august 2023.

Om studiet

Nettstudiet gir ei grunnleggjande innføring i norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder og fram til i dag. Det er eit mål å gi studentane kompetanse til å forstå samanhengar og utvikling over tid og skape reflekterte haldningar. Studiet kan takast på heiltid eller deltid.

Historiestudiet er sett saman av fire emne (15 stp.), tre obligatoriske og eitt valfritt. Studentar som vel eit fordjupingsemne som siste emne i årsstudiet, skal ha fullført minst to av grunnemna før oppstart. Tidspunkt for oppstart av emne vil gå fram av studieplanen. Dei valfrie emna vert tilbodne i anten vår- eller haustsemesteret. Obligatoriske emne, kvart på 15 studiepoeng: Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 300–1536 Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1536–1870 Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1870–2000 Valbare emne, kvart på 15 studiepoeng: Globalhistorie. Europa, Vesten og verden (vår) Lokal-, familie- og mikrohistorie (vår) Kystkultur og kystsamfunn (haust) Spania - identitet, nasjon, region (haust)

Undervisningsopplegg

Undervisninga er nettbasert og all innlevering av oppgåveutkast skjer i Canvas. Det er derfor ein føresetnad at studenten er kjend med elementær internettbruk. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Stengt for søking. Søknadskode: 4126

Anbefalt forhåndskunnskap

Alle utdanninger innen