Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

25. april 2024.

Om studiet

Nettstudiet gir ei grunnleggjande innføring i norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder og fram til i dag. Historie årsstudium kan saman med anna yrkesutdanning kvalifisere for arbeid innanfor ei rekkje område.Yrkesgrupper som lærarar, journalistar og kulturarbeidarar (ABM-sektoren: arkiv, bibliotek, museum) hentar viktig kompetanse gjennom studium i historie. Studiet tilsvarer første året i Bachelor i historie ved Høgskulen i Volda, og kan etter søknad godskrivast bachelorgraden.

Historiestudiet er sett saman av fire emne (15 stp.), tre obligatoriske og eitt valfritt. Studentar som vel eit fordjupingsemne som siste emne i årsstudiet, skal ha fullført minst to av grunnemna før oppstart. Tidspunkt for oppstart av emne vil gå fram av studieplanen. Dei valfrie emna vert tilbodne i anten vår- eller haustsemesteret. Obligatoriske emne, kvart på 15 studiepoeng: Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 300–1536 Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1536–1870 Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1870–2000 Valbare emne, kvart på 15 studiepoeng: Globalhistorie. Europa, Vesten og verden (vår) Lokal-, familie- og mikrohistorie (vår) Kystkultur og kystsamfunn (haust) Spania - identitet, nasjon, region (haust)

Undervisningsopplegg

Undervisninga er nettbasert og all innlevering av oppgåveutkast skjer i Canvas. Det er derfor ein føresetnad at studenten er kjend med elementær internettbruk. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4126 (heltid/deltid)

Anbefalt forhåndskunnskap

Alle utdanninger innen