Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 223513

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

25. april 2024.

Om studiet

Historia – eit nytt blikk på verda rundt deg. Bachelorprogrammet i historie har som mål å gi deg eit historisk perspektiv på det mangfaldige notidssamfunnet vårt, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Du får kompetanse til å forstå samanhengar og utvikling over tid og å byggje opp ei reflektert haldning til eiga samtid. Kombinert med ulike tilleggsutdanningar opnar studiet veien til ulike yrkesområdar innanfor skule, museum, arkiv og journalistikk. Studiet kvalifiserer for opptak til Master i kulturmøte og Master i skriftkulturar ved Høgskulen i Volda, og andre relevante mastergradsstudium ved høgskular og universitet. Høgskulen i Volda har eit historikarmiljø med høg kompetanse som gir viktige bidrag til norsk historieforskning.

Historiefaget har ingen fasit om fortida. Studieprogrammet lærer deg å tenke kritisk, å samanlikne ulike versjonar av fortida, sjå ulike perspektiv, og forstå fortida med alle dei samansatte strukturane som påverkar kvarandre. Utvikling av evne til sjølvstendig, kritisk tenking gir historiestudentar ein viktig reiskap i den aktuelle kampen mot falske nyhende og konspirasjonsteoriar. Gjennom samarbeid med Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal, vil du både få opplæring i kjeldebruk og høve til å nytte arkivmateriale i arbeidet med oppgåver.

Undervisningsopplegg

All undervisning og innlevering av oppgåveutkast m.m. skjer i eit digitalt læringsverktøy (Canvas). Det er derfor ein føresetnad for å kunne studere ved den nettbaserte utdanninga at du er kjend med elementær internettbruk – navigering i nettlesar, bruk av diskusjonsforum og opp- og nedlasting av filer. Det blir lagt ut rettleiingar i desse teknikkane på nettet.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Søk 1. november. Søknadskode: 4220

Anbefalt forhåndskunnskap

Utveksling

Som student ved Bachelor i historie kan du ta eit eller to semester i utlandet. Vi tilrår blant anna våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Irland, Tyskland og USA.

Alle utdanninger innen