Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

25. april 2024.

Om studiet

Emnet tek føre seg geografiske informasjonssystem (GIS) som planverktøy, og gir eit oversyn over arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, med vekt på rettsverknadane av arealplanar.

Emnet gir kunnskap om geografiske informasjonssystem (GIS), geografiske data, kartografi og planrett. Studenten øver opp grunnleggande ferdigheiter i å hente inn og framstille geografiske data ved hjelp av eit GIS-verktøy og å arbeide fram enkle kart til publikasjon.

Undervisningsopplegg

Undervisinga i emnet går over eitt semester. Emnet kan gjennomførast anten som eit campusstudie og eller som eit nettstudium i læringsplattforma Canvas. Undervisinga er sett saman av nettleksjonar, labarbeid og andre studentaktive læringsformer. Det vert det gitt rettleiing i samband med øvingar og utarbeiding av arbeidskrav. Arbeidskrava utgjer mappeeksamen. Les meir om arbeidskrav, villkår for å framstille seg til eksamen og eksamen i emneplanen.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 3931

Anbefalt forhåndskunnskap