Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 41.20 (primær)
  • 58.90 (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 223605

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

23. august 2023.

Om studiet

Årsstudiet gir kompetanse i å undervise og rettleie i friluftsliv, og er svært relevant for lærarar og andre yrkesgrupper som vil arbeide med barn og unge. Du får kunnskap om og allsidig kjennskap til ulike former for natur under vekslande tilhøve. Studiet kan godskrivast i Bachelor i Friluftsliv og naturguide. Liste over personleg utstyr for studiet. Følg oss på Facebook og Instagram!

Undervisningsopplegg

Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking og medansvar. Opplevingar og erfaringar du får ute, vil gi grunnlag for drøftingar og anna studiearbeid. Studiearbeidet vil dermed veksle mellom turprega utandørsopphald, som kan vare over fleire døgn, gruppearbeid og plenumsdrøftingar og forelesing. Ein føresetnad er at studentane er fysisk skikka og utstyrsmessig utrusta til å gjennomføre undervisningsopplegga med overskot. Under samlingane vil du bu i telt, bevege deg i ulendt terreng og bære oppakning. Du må vere symjedyktig. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Stengt for søking. Søknadskode: 223 605

Anbefalt forhåndskunnskap

Alle utdanninger innen