Examen facultatum favoritt ikon

Universitet og høgskole
Examen facultatum er eit obligatorisk innføringsemne i Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda. Emnet kan også takast innanfor andre studium og bachelorprogram ved Høgskulen i Volda eller andre høgskular og universitet.

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

10

Semester

1

Om studiet

Examen facultatum skal gi kjennskap til sentrale spørsmål i dei humanistiske faga og tilhøvet mellom dei humanistiske faga og samfunnet. Fagstoffet er delt i tre delar: Humanistisk vitskapshistorie Tekst og tolking (hermeneutikk) Kunst og samfunn.

Undervisningsopplegg

Undervisninga vert gitt gjennom nettleksjonar. Studentane fylgjer opp gjennom oppgåveskriving og responsar på medstudentar sine oppgåvetekstar. I arbeidet med den skriftlege oppgåva får studentane rettleiing frå faglærar. Les om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen for studiet.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4001