Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

21. mars 2024.

Om studiet

Sikring av barns medverknad i avgjerdsprosessar i barnevernet er viktig. Studiet skal gi deg kompetanse om samhandling med barn, unge og familiar i ulike situasjonar. Barns rett til vern og vurderingar av barns beste er sentralt i emnet, der avgjerdsprosessar i barnevernsarbeid verte drøfta med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget for fagleg kvalitet i utgreiings - og tiltaksarbeid. Familiearbeid og miljøterapi i barnevernsarbeid har også ein sentral plass i emnet.

Undervisningsopplegg

Undervisninga er lagt til tre vekesamlingar. Det er lagt vekt på studentaktive læringsformer, der det vert veksla mellom førelesning og arbeid i lærarstyrte grupper. I gruppearbeida skal studentane reflektere over og drøfte kasus henta frå eigen praksis og analysere desse i lys av relevant teori. Samanhengen mellom teoretiske perspektiv og utøving av barnevernarbeid er sentralt. Mellom samlingane skal studentane arbeide med oppgåveløysing og sjølvstudium, individuelt og i grupper.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4404

Anbefalt forhåndskunnskap

Fullført bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleiar eller barnevernspedagog Søkarar med anna helsefagleg, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitskapleg utdanning, og minimum eitt års relevant yrkeserfaring frå arbeid med barn unge og familiar i utsette livssituasjonar kan få særskilt vurdering. Det er krav om minst karakteren C i snitt frå bachelorgraden

Alle utdanninger innen