Nøkkelinformasjon

Logo Høgskulen i Volda
Logo Høgskulen i Volda

Lærested

Studiested

Høgskulen i Volda

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

223130

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Undervisningsopplegg

Undervisning i alle kunnskapsområda, dei to første studieåra, går gjennom eit heilt studieår. Kvart kunnskapsområde har ulike dagar i veka med undervisning. Vi har prøvd å legge til rette for at det skal vere ei blanding av kunnskapsområde, der det inngår ein del praktisk arbeid, i alle studieåra. Alle kunnskapsområda skal vere profesjonsretta, og skal integrere relevant pedagogisk, fagleg og didaktisk kunnskap, som er tilpassa barnehagen sine fagområde. Undervisningsmåtar og vurderingsordningar er nærare omtala i emneplanen for dei einskilde emna. Studentane har eit medansvar og skal kunne påverke studiet. Av studentane vert det stilt krav om at dei har stor grad av eigenaktivitet og sjølvstendig innsats slik at dei er godt førebudd til samarbeid med andre studentar, faglærarar og elles barn, personale og foreldre i praksis. I tillegg til  forelesingar og anna lærarstyrt aktivitet må studentane ta ansvar for å tileigne seg innhaldet i studiet gjennom eigenstudium, arbeid i basisgrupper og arbeid med arbeidskrav og oppgåver. Det blir forventa at studentane møter opp til undervisning og at dei er tilgjengelege for medstudentar i samband med basisgruppearbeid, også utanom den timeplanlagde studietida.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Samordna opptak. Søknadskode: 223 130

Anbefalt forhåndskunnskap

Generell studiekompetanse.

Utveksling

Det er lagt til rette for at studenten kan velje eit studieopphald i utlandet i femte semester. Det internasjonale semesteret kjem i staden for fordjupingseininga. Høgskulen i Volda har avtalar med fleire institusjonar i Europa (ERASMUS) og andre land (bilaterale avtalar). Studentar ved barnehagelærarutdanninga kan søkje om studieopphald ved ein av våre partnarinstitusjonar eller ein annan godkjent utdanningsinstitusjon i utlandet.

Alle utdanninger innen