Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

15. mai 2024.

Om studiet

Studiet er profesjonsretta og set søkjelys på ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø, der perspektiv på både samfunn, profesjon og barn vert lagt vekt på. Sentralt står den profesjonelle barnehagelæraren som skal bidra til å utvikle innhaldet i barnehagen. Masterstudiet kvalifiserer også for arbeid innanfor oppvekstsektoren eller til undervisning, som til dømes i universitet- og høgskulesektoren. Løpande opptak frem til studiet er fullt, eller nærmare semesterstart. Utvidet fra opprinnelig frist 15. april.

Undervisningsopplegg

Samlingane er primært fysiske med oppmøtestad Høgskulen i Volda, men også digitale læringsplattformer vert nytta. Det er fire samlingar à to dagar per emne. Det vert gjennomført undervisning i plenum og eventuelt i mindre grupper. Studentaktive læringsformer og digitale læringsplattformer som Canvas, Zoom og Teams vil bli nytta. Det vert gjennomført arbeid i grupper, seminar med presentasjonar og tilbakemelding på tekst, case m.m. Knytt til arbeidet med masteroppgåva vert det gjennomført oppstartsseminar, midtvegsseminar og sluttseminar. Alle emna er obligatoriske og må gjennomførast for å få godkjent mastergraden. Studentar tek til på masteroppgåva semesteret etter at dei har teke emnet Vitskapsteori og forskingsmetode. Masteroppgåva kan ikkje leverast før ein har fått godkjent resultat på dette emnet.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak 2023. Søknadskode: 4541

Anbefalt forhåndskunnskap

Fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum tre års omfang (180 stp.) innanfor følgjande utdanningsvegar: • Førskulelærarutdanning/barnehagelærarutdanning • Allmennlærarutdanning /grunnskulelærarutdanning • Faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning med relevant fagkrets Søkjarar med fullført utdanning som barnevernspedagog eller anna minimum treårig relevant profesjonsutdanning, kan takast opp etter særskild vurdering. Slik søker du