Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

14. mars 2022.

Om studiet

Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid (VHM) er en tverrfaglig videreutdanning, organisert som et deltidsstudium som løper over to år (fire semestre).

VHM er rettet mot tjenester for mennesker med funksjonshemminger, med spesielt fokus på autisme, utviklingshemming, multifunksjonshemming og utfordrende atferd. Personer med ulike funksjonshemminger eller funksjonsvansker har ressurser og utviklingsmuligheter som må sees og anerkjennes. Personenes individuelle behov må bli møtt med tilpassa hjelp og en forståelse for kontekstens betydning. Miljøterapeutisk arbeid overfor personer som trenger tjenester og tiltak skal være målrettet, kunnskapsbasert og holde høy faglig kvalitet. VHM har et mestringsfokus, og vektlegger brukermedvirkning. VHM skal bidra til at studentene spisser sin kompetanse og øker sin faglige refleksjonsevne.

Studiet skal gi innsikt i hvordan man kan arbeide for å bedre livskvaliteten for tjenestemottakerne. Innsikten skal føre fram til handlingskompetanse, bygget på en relasjonell forståelse. Studiet vil møte kompetansebehov knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid, dette for å sikre koordinerte og gode tjenester.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått videreutdanning

Alle utdanninger innen