Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon oppdatert

18. april 2024.

Om studiet

Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid (VHM) er en tverrfaglig videreutdanning, organisert som et deltidsstudium som løper over to år (fire semestre).

VHM er rettet mot tjenester for mennesker med funksjonshemminger, med spesielt fokus på autisme, utviklingshemming og utfordrende atferd. 

Personer med ulike funksjonshemminger eller funksjonsvansker har ressurser og utviklingsmuligheter som må sees og anerkjennes. Personenes individuelle behov må bli møtt med tilpassa hjelp og en forståelse for kontekstens betydning. Miljøterapeutisk arbeid overfor personer som trenger tjenester og tiltak skal være målrettet, kunnskapsbasert og holde høy faglig kvalitet. VHM har et mestringsfokus, og vektlegger brukermedvirkning. VHM skal bidra til at studentene spisser sin kompetanse og øker sin faglige refleksjonsevne.

Studiet skal gi innsikt i hvordan man kan arbeide for å bedre livskvaliteten for tjenestemottakerne. Innsikten skal føre fram til handlingskompetanse, bygget på en relasjonell forståelse. Studiet vil møte kompetansebehov knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid, dette for å sikre koordinerte og gode tjenester.