Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

2. februar 2023.

Om studiet

Den første delen av masterprogrammet omfatter fire valgfrie studieretninger som er organisert som videreutdanninger som tas på deltid over fire semester. Alle videreutdanningene har fokus på utfordringer relatert til helse og lidelse, funksjonstap og hvordan opprette og vedlikeholde en relasjon som oppleves som virksom for pasienten/ brukeren.

De fem valgfrie studieretninger er som følger:

Masterprogrammet andre del (MAHS2) består av følgende emner:

MHS700 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode, fordypningsdel (7,5 stp). Dette vil være en videreføring og fordypning av tilsvarende emner i videreutdanningene. Her belyses ulike posisjoner innenfor vitenskapsteori, ulike forskningsdesign og metodetilnærminger, forskningsetikk og vitenskapelig publisering.

MHS702 Perspektiver på kliniske hjelperelasjoner (7,5 stp). Her fokuseres ulike dimensjoner i relasjonen samt ulike modeller for å forstå sykdom og avvik, pasienten/ klienten/brukeren som sentral aktør i eget liv, omsorgsrelasjoner og den terapeutiske relasjonen.

MHS704 Masteroppgaven (45 stp). Studentene sluttfører den andre delen av mastergradsstudiet gjennom å skrive masteroppgaven som skal være et individuelt og selvstendig arbeid. I dette emnet inngår også et arbeidskrav som omfatter to plenumspresentasjoner av status og progresjon i eget prosjekt.

Kvalifikasjon/tittel

Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper/Master i helse- og sosialfag-Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper