Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Austevoll

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-LHB-VMF0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20084-28

Om studiet

Arbeider du som fagarbeidar ved eit oppdrettsanlegg i sjø eller på land er denne utdanninga aktuell for deg. Utdanninga har fokus på vannkjemi, mikrobiologi, fiskebiologi og fiskehelse. og skal gje studentane grunnleggjande forståing for kjemiske, fysiske og biologiske prosessar som er relevant for havbruksnæringa. Det vert lagt vekt på at studentane skal kunne ha forståing for koplinga mellom ulike kjemiske, biologiske og fysiske parameter og forstå kva som er konsekvensane dersom desse endrar seg. Studenten skal kunne utføre ei risikovurdering basert på kva som skjer dersom det fysiske, kjemiske eller biologiske miljøet endrar seg, og treffe tiltak for å unngå skader på menneske, marine arter samt skade på det ytre miljø.

Undervisningsopplegg

Studiet er på 30 studiepoeng, som svarar til eit halvt år på fulltid. Fagskulen Vestland tilbyr utdanninga som eit nettbasert studium med samlingar over eitt år ved studiestaden Austevoll. Det er til saman 3 samlingar á 1 dag for kvart emne i utdanninga. Det er totalt 3 emne á 10 studiepoeng i utdanninga.

Undervisning og læremateriell er hovedsakelig på norsk, men enkelte leksjoner kan bli gitt på engelsk. Det kan også bli benyttet noe engelsk faglitteratur  i form av artikler mv.

Opptakskrav

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev.

Relevante fagbrev er:

  • Fiske og fangst
  • Akvakultur


NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Eller realkompetanse:

Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde.

Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass

Opptaksinformasjon

Du søkjer studieplass på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen