Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Ved å ta denne utdanningen vil du få økt kompetanse i møte med mennesker med ulike utfordringer. 

Utdanningen gir deg som fagarbeider spisskompetanse i hvordan du kan bruke miljøarbeid systematisk i ditt arbeid for å tilrettelegge det fysiske, psykiske og sosiale miljøet for å øke livskvalitet, bidra til læring og å opprettholde ferdigheter i samarbeid med bruker, pasient, pårørende og andre aktuelle parter.

Kunnskap om miljøarbeid er aktuelt i arbeidet med barn og unge, eldre, mennesker med funksjonsnedsettelse, mennesker med psykiske helseutfordringer og mennesker med rusproblematikk.

Undervisningsopplegg

I løpet av utdanningen vil du bl.a. lære om hvordan du kan bruke kunnskap om miljøarbeid til å øke livskvalitet ved helsefremmende og forebyggende tiltak. Du vil få kunnskap om ulike brukergrupper og hva som kjennetegner deres utfordringer.

Eksempler på tema i utdanningen er:

 • Modell for miljøarbeid
 • Kommunikasjon og veiledning
 • Brukermedvirkning
 • Pårørendeperspektivet
 • Ulike former for miljøtiltak

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i Tverrfaglig miljøarbeid kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag.  
Fagbrev/autorisasjon som gir grunnlag for opptak:

 • Aktivitør
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Helsefagarbeider
 • Hjelpepleier
 • Omsorgsarbeider

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak

 

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter

 • Bo- og omsorgssentre, boliger for mindreårige flyktninger, rehabiliteringssentre, aktivitetssentre, miljøtjenesten i kommunen
 • Ungdomsklubber, barnehager, skoler, skolefritidsordninger
 • Oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak
 • Spesialisthelsetjenesten i behandlingsinstitusjoner som miljøarbeidere 

Alle utdanninger innen